Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.

Privacy

Gemeente Gooise Meren hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Om uw privacy te beschermen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt als dit echt noodzakelijk is. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens bij gemeente Gooise Meren.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 april 2021.

Wat u moet weten

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en de bezoekers van gooisemeren.nl verwerken wij persoonsgegevens van en over u. ‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat wij doen met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, bewaren of bekijken van de gegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn uw (achter)naam, telefoonnummer, e-mailadres en Burgerservicenummer (BSN).

We verzamelen niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het afhandelen van uw (aan)vraag of het verstrekken van informatie. Werkprocessen van de gemeente zijn zo ingericht dat ze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Waarvoor we uw gegevens gebruiken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

  • Het afhandelen van (vergunnings)aanvragen of het betalen van uitkeringen
  • Om u te bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om diensten en producten bij u af te leveren

Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang van de gemeente Gooise Meren. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting is het verstrekken van persoonsgegevens na een bevel van de politie. Een voorbeeld van een taak van algemeen belang is het beslissen over aanspraken in het Sociaal Domein, zoals maatwerkvoorzieningen Wmo.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de bewaartermijn(en) zoals door wet- en regelgeving opgelegd. Volgens de Archiefwet moet een ingeleverd paspoort bijvoorbeeld 6 jaar worden bewaard, en een bouwvergunning permanent.

Gevoelige en bijzondere persoonsgegevens

In principe vragen wij niet naar uw inkomen of gezondheid. Behalve als het nodig is om u te kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een traplift of huishoudelijke hulp. Of als u hulp nodig heeft bij financiële problemen. In deze gevallen worden ook gevoelige persoonsgegevens vastgelegd.

Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen als dit nodig is voor het uitvoeren van een publieke taak, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met uw nadrukkelijke, vooraf verleende toestemming. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Dit zorgt voor een veilige en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De gemeente blijft altijd verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van de gemeente plaatsvinden.

Wijzigen van uw gegevens

Sommige gegevens, zoals een naamswijziging, verhuizing of rekeningnummer voor de automatische incasso van belastingen kunt u online regelen. Wilt u andere gegevens wijzigen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 035 207 00 00.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of beperken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of om verwerking te laten beperken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar avgverzoeken@gooisemeren.nl of per post naar Gemeente Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA Bussum onder vermelding van 'Verzoek omtrent persoonsgegevens'.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we na uw verzoek een afspraak met u op het gemeentehuis maken waarbij we u vragen zich met een identiteitsbewijs te legitimeren. Legitimatie is nodig voordat we uw verzoek in behandeling nemen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek. In bijzondere gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met 2 maanden. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Persoonsgegevens Basisregistratie Personen (BRP)

Gemeente Gooise Meren verstrekt gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan niet-commerciële instellingen en verenigingen die werkzaamheden met een belangrijk maatschappelijk belang uitvoeren, zoals Versa Welzijn. Wij verstrekken deze gegevens op grond van de Wet BRP in combinatie met de artikelen 2 en 3 van het Reglement BRP Gooise Meren 2016, als uw belang of fundamentele rechten en vrijheden niet aan de verstrekking in de weg staan.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U kunt online geheimhouding aanvragen voor persoonsgegevens die in de BRP zijn opgenomen. Door een verzoek tot geheimhouding te doen bij de gemeente, voorkomt u dat derde partijen uw gegevens zonder uw toestemming krijgen.

Informatiebeveiliging Sociaal Domein

Voor het verwerken en uitwisselen van benodigde persoonsgegevens met partners in de regio, zoals instellingen voor thuiszorg of jeugdzorg, hanteren we het Privacy Protocol Sociaal Domein​​​​. Ook werken we met het Informatiebeveiligingsplan Uitvoeringsdienst Sociaal Domein (voorheen Wijzer) 2015 en de Nota Informatiebeveiligingsbeleid Uitvoeringsdienst Sociaal Domein (voorheen Wijzer) 2015.

Wat doet u als uw privacy is geschonden?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Bezwaar aantekenen

Bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt bezwaar aantekenen. U schrijft dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk een brief, uiterlijk binnen 6 weken.

Klacht indienen

Is volgens u de privacywetgeving niet zorgvuldig nageleefd? Dan kunt u een klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, via fg@gooisemeren.nl of per post naar Gemeente Gooise Meren, Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 6000, 1400 HA Bussum.

Komt u er met de gemeente niet uit? Dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Online diensten

Cookies op de gemeentelijke website

De gemeente is geïnteresseerd in de bezoekers van de website. Gegevens over bezoeken aan gooisemeren.nl, bestuur.gooisemeren.nl en andere online producten van gemeente Gooise Meren worden gebruikt voor verbetering van de producten. Om de website zo goed mogelijk te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen.

Siteimprove

De website van Gooise Meren plaatst een cookie van Siteimprove. Door de geplaatste cookie kunnen we zien hoe bezoekers de website gebruiken. Met behulp van deze informatie passen wij continu de website aan om de dienstverlening te verbeteren.

ZIVVER

Gemeente Gooise Meren gebruikt ZIVVER om veilig te communiceren met inwoners, ondernemers en partijen waarmee wij samenwerken. ZIVVER is een dienst waarmee we veilig én makkelijk informatie kunnen uitwisselen. Dit is nodig als we gevoelige informatie versturen of ontvangen.

Veilige vorm van e-mail

Een gewone e-mail is te vergelijken met een ansichtkaart. De kaart legt een hele reis af om bij de ontvanger te komen. Eerst wordt de kaart uit de brievenbus gehaald, daarna gesorteerd en vervolgens bezorgd. Iedereen die de kaart tijdens die reis in handen heeft, kan de inhoud lezen. Bij e-mail werkt dit hetzelfde. Een e-mail legt een virtuele reis af over verschillende computers (servers) voor hij uiteindelijk bij de ontvanger komt. In theorie kunnen al deze servers de inhoud van de e-mail lezen.

Het e-mailverkeer via ZIVVER is versleuteld, zodat alleen de verzender en ontvanger de inhoud kunnen lezen. ZIVVER is dus te vergelijken met een verzegelde envelop.

Phishing mail

Phishing mails zijn valse e-emails die verstuurd worden naar mensen, om gevoelige informatie los te krijgen. Vaak zijn deze mails te herkennen aan een link, waarbij de ontvanger van de e-mail gevraagd wordt om op de link te klikken. Gemeente Gooise Meren zal u nooit een e-mail sturen met de vraag om gevoelige informatie in te vullen via een link. Als u denkt een valse e-mail ontvangen te hebben, meld dit dan door deze door te sturen naar valse-email@mijn.overheid.nl.

Google Maps

Op onze websites maken we op enkele plekken gebruik van Google Maps-kaartjes. Een gevolg hiervan is dat IP-adressen van gebruikers naar Google worden gestuurd. We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (PDF) met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Op dit moment zijn wij bezig het kaartmateriaal van Google Maps te vervangen voor een privacyvriendelijker alternatief. Gemeente Gooise Meren hecht veel waarde aan privacy. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Facebook

Een van onze communicatiemiddelen is Facebook. Het is een belangrijk medium om informatie bij inwoners onder de aandacht te brengen. Zoals zaken die spelen in de wijk, of over bijeenkomsten die wij organiseren of evenementen in de gemeente. Ook gebruiken wij Facebook voor interactie met inwoners. Bijvoorbeeld met een poll of een vraag. Op Facebook volgen wij gesprekken tussen inwoners om zo in te kunnen schatten wat inwoners vinden en willen.

Facebook is nooit het enige middel waarmee wij communiceren. Naast Facebook heeft gemeente Gooise Meren onder andere 2 websites (gooisemeren.nl en bestuur.gooisemeren.nl), een gedrukte gemeentepagina, meerdere digitale nieuwsbrieven, folders, brochures en brieven.

Adverteren op Facebook

Soms betalen wij Facebook om berichten onder de aandacht te brengen. Dat heet adverteren of boosten. Dan maken wij gebruik van de gegevens die Facebook over gebruikers heeft. Afhankelijk van de inhoud kiezen wij een specifieke doelgroep om het bericht aan te laten zien. Wij maken een selectie op basis van plaats, postcodegebied en/of leeftijd. Wij filteren nooit op geslacht. Als er bijvoorbeeld een bewonersavond in een bepaalde wijk wordt georganiseerd, kunnen wij ervoor kiezen om het bericht alleen aan inwoners van die wijk te laten zien.

Adresonderzoek

Gemeente Gooise Meren is verplicht om adresonderzoek te doen naar mensen die bij ons staan ingeschreven maar waarvan wij niet zeker weten of zij nog op het opgegeven adres wonen. Dit doen wij op verschillende manieren zoals per post en via huisbezoeken. Ook gebruiken wij Facebook om contact te leggen met mensen die wij op een andere manier niet kunnen bereiken. Hiervoor heeft gemeente Gooise Meren een apart facebookaccount. Er wordt via Facebook niet over gevoelige of bijzondere persoonsgegevens gecommuniceerd.

Vragen

Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecomwet.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door gemeente Gooise Meren worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden