Beleidsnota's

Beleidsnota's

Beleid Gooise Meren

Beleid dat is vastgesteld voor gemeente Gooise Meren:

Afval

Algemeen

Begraven

Bestuur

Bodemkwaliteit

Bouwen en Wonen

Vanuit de Welstandsnota verwijzen we naar een aantal documenten van Naarden, Muiden en Bussum:

Buitenruimte

Burgerparticipatie

Duurzaamheid

Economie

Erfgoedvisie

Erfpacht

Evenementen

Financiën

Fraude

Geluid

Op de geluidbelastingkaart Gooise Meren is te zien hoe de geluidbelasting door verkeerswegen, spoorwegen en bedrijven is.

Gladheid

Grond en vastgoed

Horeca

Hulp bij schulden

Inkoop

Monumenten

Onderwijs

Sociaal Domein

Sport

Veiligheid

Vergunning, toezicht en handhaving

Verkeer en vervoer

Waardevolle bomen

Beleid dat is vastgesteld door de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum, maar dat wel geldt voor gemeente Gooise Meren:

Sociaal domein

Beleid Naarden, Muiden en Bussum

Deze beleidsnota's van Naarden, Muiden en Bussum zijn nog geldig tot 1 januari 2018. Als het beleid verlopen is stelt de gemeente zo snel mogelijk nieuw beleid voor Gooise Meren op.

Begraven

​​​​​​​​​​​​​​In de Nota Cultuurhistorie en Landschap Muiden (PDF, 9,4 MB) zijn de begraafplaatsen benoemd als waardevolle objecten.

Beheerkwaliteit

Wijzigingen beheerkwaliteitsplan Naarden en Bussum: alleen de Vesting Naarden onderhoudt de gemeente hoogwaardig, in het buitengebied Naarden onderhouden we het groen sober. Bussum onderhouden we normaal.

Burgerparticipatie

Centrummanagement, gebiedsvisies Bussum

Duurzaamheid

Geluid

Gezondheid

Honden

Landschapsvisie

Natuur

Naarden:

Muiden en Muiderberg:

Bussum:

Riolering

Structuurvisie

Veiligheid

Verlichting

Waterplan

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden