Subsidies verleend voor 2018

Dit is een overzicht van de organisaties die een subsidie ontvangen van de gemeente Gooise Meren. De subsidies zijn verstrekt op basis van Subsidiebeleidskader gemeente Gooise Meren 2018.

Zorg en welzijn

Zorg en Welzijn

     

Organisatie

Verleend bedrag

Subsidie is verstrekt voor

Doelstellingen

Speel-o-theek 'Gooi

€ 250

Het inzetten van speelgoed ter bevordering van de ontwikkeling van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en/of emotionele problemen

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare kinderen en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

Interkerkelijke Jeugdraad Muiden ('t Slovie)

€ 1.930

Activiteiten op het gebied van sociale en creatieve vorming voor kinderen uit Muiden en Muiderberg

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare kinderen en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

     

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Halt Nederland

€ 5.670

Geven van voorlichting op basisscholen en het voortgezet onderwijs in Naarden ter informatie over en voorkoming van vandalisme en overige vormen van jeugdcriminaliteit

Het voorkomen van criminaliteit door jeugdigen door het geven van voorlichting op basisscholen alsmede het doorverwijzen naar andere instellingen bij ernstige/ structurele gedragsproblemen

Unita

€ 12.535

Schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare kinderen en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

     

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

Quinas

€ 12.535

Schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare kinderen en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

     

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

STAD-Gooi

€ 89.000

Het stimuleren, begeleiden en faciliteren van jongerenprojecten. Ondernemende jongerencultuur, talentontwikkeling, participatie, preventie en online platform

Het tot stand brengen van aansprekende vormen van jongerenparticipatie

     

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland

€ 4.134

Zwem- en paardrijlessen geven aan personen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking

Het wegnemen van drempels in de fysieke en mentale toegankelijkheid van voorzieningen

Gooise Sport en Recreatie Stichting voor Mensen met een Verstandelijke Handicap

€ 1.296

Sport en spelactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap, waaronder zwemmen, tafeltennis, instuif en bewegen op muziek

Het wegnemen van drempels in de fysieke en mentale toegankelijkheid van voorzieningen

Buurtbeheergroep Koopweg/Bijlstraat

€ 1.750

Onderhoud en beheer van twee parken tussen de Bijlstraat en de Koopweg, het organiseren van activiteiten voor bewoners, bevorderen van onderling contact en tussen bewoners/politie en gemeente

Het ondersteunen van vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven in de wijk

 

 

 

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Buurtvereniging Verbindingslaan/Kruislaan (Robbedoes)

€ 400

Diverse activiteiten voor bewoners en in het bijzonder van kinderen organiseren in de buurt en op het speelterrein.

Het ondersteunen van vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven in de wijk

     

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Parkeerterrein Hamerstraat 9b achter

€ 400

Beheer en onderhoud van het parkeerterrein achter Hamerstraat 9b.

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Rolstoelbus ’t Gooi

€ 1.525

Het mogelijk maken en bieden van vervoer aan rolstoelgebruikers en anderen, die zodanig gehandicapt zijn, dat zij geen of nagenoeg geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer

Het wegnemen van drempels in de fysieke en mentale toegankelijkheid van voorzieningen

Oogvereniging

€ 60

Platform zijn voor alle mensen die iets aan hun ogen hebben en mensen die als gevolg van hun oogaandoening belemmeringen ervaren in het meedoen in de samenleving

Het stimuleren van bewustzijn en gedragsverandering op het gebied van gezondheid

Gilde Gooi Noord

€ 5.000

Hulp bieden aan ouderen en anderstaligen om op een passende wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving. De meeste hulp wordt geboden via taallessen

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare kinderen en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

     

Het bevorderen van zelfstandig wonen in de wijk

Vier het Leven

€ 2.555

Activiteiten aanbieden voor ouderen vanaf 65+

Het wegnemen van drempels in de fysieke en mentale toegankelijkheid van voorzieningen

     

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

Seniorenraad Gooise Meren

€ 2.500

Belangenbehartiging van senioren/ouderen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, mobiliteit, veiligheid en preventie.

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

     

Het wegnemen van drempels in de fysieke en mentale toegankelijkheid van voorzieningen

Ontmoetingsdag Bussum

€ 2.051

Organiseren van de jaarlijkse chronisch ziekendag.

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare kinderen en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

     

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Kazernekring Muiden

€ 549

Continuering van de sociale en recreatieve activiteiten en bieden van ontmoetingsmogelijkheden voor (kwetsbare) ouderen in de Kazerne in Muiden

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

     

Het ondersteunen van vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven in de wijk

Marokkanen Naarden

€ 2.331

Het organiseren van activiteiten, taal en cultuurlessen voor jong en oud en in het bijzonder de Marokkaanse gemeenschap in Naarden

Het bevorderen van bewustwording en dialoog over de inclusieve samenleving

     

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

KNVVH Vrouwennetwerk

€ 289

Het organiseren van activiteiten voor ouderen uit Muiderberg en omgeving

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

     

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Wandelvierdaagse 60+

€ 750

Het organiseren van vier wandelmiddagen voor 60ers

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

     

Het stimuleren van bewustzijn en gedragsverandering op het gebied van gezondheid

Wereldwinkel

€ 4.600

Het bevorderen van de bewustwording om te komen tot een duurzame ontwikkeling die moet leiden tot een rechtvaardige samenleving, vooral gericht op het wegnemen van achterstanden in de zogenoemde Derde Wereld.

Het bevorderen van bewustwording en dialoog over de inclusieve samenleving

Veilig Verkeer Nederland Het Gooi-Noord

€ 950

Promoten van verkeersveiligheid door het geven van opfriscursussen en scootmobielcursus aan 65+ en caravancontroles

Het bevorderen van bewustwording en dialoog over de inclusieve samenleving

Wijkpost De Schakel

€ 8.655

Activiteiten voor ouderen en oudere volwassenen

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

     

Het ondersteunen van vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven in de wijk

W.O.C. Bellefleur

€ 19.627

Het exploiteren van ruimte en ter beschikking stellen van faciliteiten voor wijkbewoners van 50 jaar en ouder

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Buurt-en Belangen Vereniging (BBV) Godelinde

€ 7.966

Het organiseren van sociaal en culturele activiteiten in Wijkcentrum 'Achter de Linde'

Het bieden van ondersteuning als inwoners hun vragen niet meer zelf of met hun omgeving kunnen oplossen

     

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Versa Welzijn Bureau Art. 1

€ 21.470

Anti discriminatievoorziening Bureau Art. 1. geeft voorlichting en verleend onafhankelijke bijstand aan personen bij de afwikkeling van hun klachten betreffende onderscheid en discriminatie

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

Slachtofferhulp Nederland

€ 12.427

Het geven van juridische en psychosociale hulp aan slachtoffers van verkeersongevallen en geweldsdelicten

Het realiseren van een toegankelijk en samenhangend aanbod van informatie en advies en onafhankelijke cliëntondersteuning

Kindertuinen Bussum

€ 3.000

Kinderen de gelegenheid bieden om onder begeleiding een eigen groenten-/bloementuin te onderhouden

Het stimuleren van bewustzijn en gedragsverandering op het gebied van gezondheid

Sportservice Noord-Holland

€ 8.279

Regionaal samenwerkingsverband voor het ondersteunen van aangepast sporten in het Gooi

Het wegnemen van drempels in de fysieke en mentale toegankelijkheid van voorzieningen

     

Het realiseren van een toegankelijk en samenhangend aanbod van informatie en advies en onafhankelijke cliëntondersteuning

Schuldhulpmaatje Hilversum en omgeving

€ 9.500

Het koppelen van schuldhulpmaatjes en schuldhulpvragers

Het bieden van ondersteuning als inwoners hun vragen niet meer zelf of met hun omgeving kunnen oplossen

     

Het realiseren van een toegankelijk en samenhangend aanbod van informatie en advies en onafhankelijke cliëntondersteuning

MEE Utrecht Gooi&Vecht

€ 85.500

Het bieden van (GGZ)cliëntondersteuning in de vorm van informatie, advies, kortdurende ondersteuning en werken aan zelfredzaamheid

Het realiseren van een toegankelijk en samenhangend aanbod van informatie en advies en onafhankelijke cliëntondersteuning

     

Het bieden van ondersteuning als inwoners hun vragen niet meer zelf of met hun omgeving kunnen oplossen

Maatjesproject Gooi & Vechtstreek (Teens on a Mission)

€ 10.000

Jongeren die door psychisch-sociale of psychiatrische problemen in een isolement zitten of dreigen te raken in contact brengen met vrijwilligers om samen activiteiten te ondernemen gericht op vergroting van participatie in de samenleving

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

     

Het ondersteunen van vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven in de wijk

Maatjesproject Gooi & Vechtstreek

€ 87.210

Volwassenen die door psychisch-sociale of psychiatrische problemen in een isolement zitten of dreigen te raken in contact brengen met vrijwilligers om samen activiteiten te ondernemen gericht op vergroting van participatie in de samenleving

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

     

Het ondersteunen van vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven in de wijk

De Gooische Ark

€ 76.764

Exploitatie en beheer van de kinderboerderijen en hertenkampen

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

     

Het ondersteunen van vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven in de wijk

Zwem en Poloclub de Otters het Gooi

€ 60.000

Het beschikbaar stellen van badwater aan de leden (voornamelijk jongeren) van de vereniging

Het stimuleren van bewustzijn en gedragsverandering op het gebied van gezondheid

Vluchtelingenwerk West en Midden Nederland

€ 88.875

Begeleiding van statushouders

Het realiseren van een toegankelijk en samenhangend aanbod van informatie en advies en onafhankelijke cliëntondersteuning

     

Het bevorderen van zelfstandig wonen in de wijk

Kinderopvang Bussum Naarden Muiden en Muiderberg - tieners

€ 41.499

Het opvangen van (kwetsbare) tieners in tussenuren van school, na schooltijd en in de vakanties

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare jongeren en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

     

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

Versa Welzijn peuterspeelzaalwerk en OAB

€ 162.743

Peuterspeelzaalwerk en Onderwijs Achterstandenbeleid

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare kinderen en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

   

peuterspeelzaalwerk wordt voor de eerste helft van 2018 verleend omdat de gemeente wegens wetswijzigingen in september 2018 start met een nieuwe regeling voor peuteropvang.

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden en Muiderberg + VVE peuterspeelzalen

€ 162.339

Het exploiteren van peuterspeelzalen en op vve peuterspeelzalen een specifiek taalontwikkelingsprogramma (vve) aanbieden

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare kinderen en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

   

peuterspeelzaalwerk wordt voor de eerste helft van 2018 verleend omdat de gemeente wegens wetswijzigingen in september 2018 start met een nieuwe regeling voor peuteropvang.

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

Kinderopvang Bussum Naarden Muiden en Muiderberg - peuterspeelzalen

€ 100.086

Activiteiten t.b.v. het exploiteren van peuterspeelzalen ten behoeve van jonge kinderen van 2 - 4 jaar gedurende de eerste helft van 2018

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare jongeren en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

   

peuterspeelzaalwerk wordt voor de eerste helft van 2018 verleend omdat de gemeente wegens wetswijzigingen in september 2018 start met een nieuwe regeling voor peuteropvang.

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

KDV de Stampertjes (buurtvereniging de Godelinde)

€ 5.834

Activiteiten t.b.v. het exploiteren van peuterspeelzalen ten behoeve van jonge kinderen van 2 - 4 jaar gedurende de eerste helft van 2018

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

   

Peuterspeelzaalwerk wordt voor de eerste helft van 2018 verleend omdat de gemeente wegens wetswijzigingen in september 2018 start met een nieuwe regeling voor peuteropvang.

Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare jongeren en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving

Stichting Mama Vita € 1.700 Ondersteuning van ouders van kwetsbare jongeren Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare jongeren en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving
     

Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

Bibliotheek Gooi en Meer € 13.000 Voorleesexpres 2018 ter bestrijding van laaggeletterdheid Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare jongeren en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving
LFB € 7.300 Onderling Sterk zet zich in voor de vertegenwoordiging en versterking van mensen met een verstandelinge beperking  Het bevorderen en versterken van preventie en tijdige signalering van kwetsbare inwoners

 

    Het bevorderen van bewustwording en dialoog over de inclusieve samenleving
Amalia € 500 Bijeenkomsten om ontmoeting te bevorderen Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk
Viore € 3.000 Informatie, activiteiten en inloopcentrum voor mensen die leven met kanker Het realiseren van een toeganklijk en samenhandend aanbod van informatie en advies en onafhankelijke cliëntondersteuning
      Het bieden van mantelzorgondersteuning aan mensen die intensief voor hun naaste zorgen
Stichting Naast € 5.000 Het geven van workshops voor naasten van verslaafden Het bieden van mantelzorgondersteuning aan mensen die intensief voor hun naaste zorgen
      Het stimuleren van bewustzijn en gedragsverandering op het gebied van gezondheid
Wellantcollege € 3.070 Gooi on Stage 2017/2018 (beroepsoriëntatie) voor VMBO leerlingen  Het tot stand brengen van aansprekende vormen van jongerenparticipatie
Stichting Kind Talent Centrum € 19.908 Oprichting van een Kind Talent Centrum om kinderenprofessioneel te begeleiden en ondersteunen bij talentontwikkeling en daarvoor een aan creativiteit gekoppeld platform te bieden Het bieden van ondersteuning aan met name kwetsbare jongeren en het versterken van de eigen kracht van opvoeders en omgeving
Sportfondsen Bussum € 325.000 Het aanbieden van beweeg- en sportactiviteiten en verbinding leggen tussen verschillende sectoren zoal welzijn, onderwijs, zorg et cetera door de buurtsportcoaches in 2018 Het stimuleren van bewustzijn en gedragsverandering op het gebied van gezondheid
      Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk
C'est La Vie-Huis € 10.000 Ongeneeslijk zieke mensen die of als hospicegast zijn opgenomen of die een korte periode verblijven in het kader van tijdelijke opvang of respijtzorg Het bieden van mantelzorgondersteuning aan mensen die intensief voor hun naaste zorgen
      Het ondersteunen van vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven in de wijk

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

     

Organisatie

Verleend bedrag

Subsidie is verstrekt voor

Doelstellingen

Tussen Vecht & Eem

€ 206

Het aanbieden van tijdschriften, een open dag, lezing, excursie en/of tentoonstelling voor het overdragen van kennis over cultuurgeschiedenis

Het beschikbaar stellen van toegankelijke informatie en informatiedragers voor inwoners

     

Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed

Historische Kring Bussum

€ 11.800

Het bevorderen van kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Bussum e.o.

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

     

Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed

Uhersky Brod

€ 3.857

Het onderhouden van de jumelage banden met Uhersky Brod

Het bevorderen van het culturele leven

     

Inwoners maken kennis met een gevarieerd en toegankelijk aanbod van professionele (podium) kunsten

Stichting Artes

€ 6.098

Het organiseren van de Open Atelier Route, Art Fair tijdens Bussum Cultureel en een aantal kleinere projecten

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

     

Het bevorderen van het culturele leven

Pro Musica

€ 865

Het beoefenen van amateurzang (zowel klassiek als lichter genre) op hoog niveau onder professionele leiding en het organiseren van concerten

Inwoners maken kennis met een gevarieerd en toegankelijk aanbod van professionele (podium) kunsten

     

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

ViJos Drum en Showband

€ 1.750

Het maken van muziek en het ten gehore brengen aan een breed publiek door het bieden van instructies, het repeteren en de deelname aan evenementen en concoursen

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

     

Het bevorderen van het culturele leven

Muziekvereniging het Gooi

€ 1.750

Het verzorgen van muzieklessen voor jongeren, muziekprojecten op basisscholen en het geven van concerten

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

     

Het bevorderen van het culturele leven

Prins Maurits Band

€ 1.750

Het gezamenlijk bespelen van slag- en blaasinstrumenten en het ten gehore brengen aan een breed publiek. De activiteiten bestaan uit het bieden van instructie, het houden van wekelijkse repetities, deelnemen aan marsen, wedstrijden en concoursen

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

     

Het bevorderen van het culturele leven

Nederlandse Bachvereniging

€ 3.044

Het organiseren van concerten in de Grote Kerk in Naarden zoals de Matthäus-Passion

Inwoners maken kennis met een gevarieerd en toegankelijk aanbod van professionele (podium) kunsten

     

Het versterken van de toeristische functie van Gooise Meren

Tindalstichting

€ 1.122

Het organiseren van maandelijkse kamermuziekprogramma's in de Tindalvilla

Inwoners maken kennis met een gevarieerd en toegankelijk aanbod van professionele (podium) kunsten

     

Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed

Nederlandse Händelvereniging

€ 865

Organiseren van een concertserie klassieke muziek met koren

Inwoners maken kennis met een gevarieerd en toegankelijk aanbod van professionele (podium) kunsten

     

Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed

Toonkunst Bussum

€ 2.128

Het in verenigingsverband samen muzikale activiteiten voorbereiden en het uitvoeren van concerten en muziekale ondersteuning van algemene activiteiten

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

     

Het bevorderen van het culturele leven

Toneelvereniging Het Goois Toneel

€ 1.265

Het opvoeren van toneelstukken die toegankelijk zijn voor alle inwoners

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

     

Het bevorderen van het culturele leven

Bussumse Toneelvereniging 'Kameleon'

€ 1.265

Het uitoefenen van toneelspel, decorbouw, techniek en grime en het geven van max 2 voorstellingen per jaar

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

     

Het bevorderen van het culturele leven

Toneelvereniging 'De Schakel'

€ 1.250

Het opvoeren van toneelstukken die toegankelijk zijn voor alle inwoners

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

     

Het bevorderen van het culturele leven

Bibliotheek Gooi en Meer

€ 1.390.261

Het uitdagen van iedereen om zichzelf te ontwikkelen, mee te doen in de maatschappij en andere inwoners te ontmoeten.

Het beschikbaar stellen van toegankelijke informatie en informatiedragers voor inwoners

     

ook zorg en welzijn doelstelling, welke is niet duidelijk

Filmhuis Bussum

€ 41.700

Het vertonen van kwalitatief hoogwaardige films in een laagdrempelige omgeving

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

     

Het bevorderen van het culturele leven

Spant

€ 519.000

In Spant! vindt kunstbeoefening plaats op gebied van (lokaal en landelijk) toneel, cabaret en (muziek)theater

Inwoners maken kennis met een gevarieerd en toegankelijk aanbod van (podium) kunsten

     

Het bevorderen van het culturele leven

Grote Kerk

€ 42.500

Stichting Grote kerk Naarden genereert met allerlei activiteiten middelen om het middeleeuwse kerkgebouw in stand te houden

Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed

     

Het versterken van de toeristische functie van Gooise Meren

Historische Kring Muiden € 1.000 Organiseren van Open Monumentendag en overige werkzaamheden Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed
      Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners
Uhersky Brod € 330 Extra subsidie 2018 voor het onderhouden van de stedenband Het bevorderen van het culturele leven
Stichting Open Monumentendag Naarden € 2.064 Organiseren van Open Monumentendag  Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed
      Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

Toerisme en evenementen

Toerisme en evenementen

     

Organisatie

Verleend bedrag

Subsidie is verstrekt voor

Doelstellingen

Muiderbergse Feesten

€ 1.000

Organiseren van diverse vieringen zoals Koningsdag, 4 mei herdenking, feestavond, intocht Sinterklaas, Winterfair in Muiderberg

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Comité Openbare Feesten Muiden

€ 1.950

Organiseren van diverse activiteiten door het hele jaar heen zoals dodenherdenking, Sinterklaas intocht en een feestweek in Muiden

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Sinterklaasoptocht Bussum

€ 5.167

Organiseren van intocht/welkomstfeest van Sinterklaas

Het bevorderen van het culturele leven

     

Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed

Rijksmuseum Muiderslot

€ 4.000

Het jaarlijks project juniorgidsen voor basisschool leerlingen in de meivakantie

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

     

Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed

Comeniusmuseum

€ 45.600

Het Comenius Museum is gericht op exposities en kennisverspreiding rondom het leven en werk van Jan Amos Comenius

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

     

Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed

Nederlands Vestingmuseum

€ 99.000

Het promoten van het historisch belang van de gemeente, alsmede de geschiedenis, heden en toekomst van Nederland, door het organiseren van tentoonstellingen, activiteiten en evenementen in de gerestaureerde vestingwerken van Naarden

Het versterken van de toeristische functie

     

Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed

Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi en Vecht

€ 21.750

Optimaal informeren van bewoners en bezoekers over de toeristisch recreatieve mogelijkheden in de regio Gooi en Vecht met het doel meer bezoekers naar de regio te trekken

Het versterken van de toeristische functie

     

Het bevorderen van het culturele leven

Fotofestival

€ 11.510

Organiseren en uitvoeren van het tweejaarlijkse fotofestival in Naarden

Inwoners maken kennis met een gevarieerd en toegankelijk aanbod van professionele kunsten

     

Het bevorderen van het culturele leven

Forteiland Pampus

€ 10.000

Culturele exploitatie en instandhouding van het Forteiland Pampus

Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners

     

Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed

Bussum Cultureel

€ 12.825

Het organiseren en uitvoeren van het driedaags evenement Bussum Cultureel

Het beschikbaar stellen van toegankelijke informatie en informatiedragers voor inwoners

     

Het bevorderen van het culturele leven

Nationale Gedenkdagen Naarden

€ 3.723

Het organiseren van Koningsdag, 4 mei herdenking en 1 keer in de 5 jaar Bevrijdingsdag in Naarden

Het bevorderen van bewustwording en dialoog over de inclusieve samenleving

     

Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk

Burgerzin Naarden

€ 17.672

Het organiseren van Palmpasen, Sinterklaasintocht, Kerstoptocht en markt en het faciliteren van het muziekconcert voor de jeugd

Het bevorderen van het culturele leven

     

Het versterken van de toeristische functie van Gooise Meren

Wonderfeel € 2.500 Organiseren van klassiek festival 2018 inwoners maken kennis met een gevarieerd en toegankelijk aanbod van professionele (podium)kunsten
      Het bevorderen van het culturele leven
Historische Haven Naarden € 5.000 Het inrichten en aanleggen van voorzieningen ten behoeve van permanent af te meren historische en museale schepen Het bevorderen van ontmoeting en verbinding in de wijk
      Het in stand houden van cultureel/historisch erfgoed
      Het versterken van de toeristische functie
Pampus € 2.500 Educatief evenement, de Expeditie voor scholieren van het Vechtstede College Het bevorderen van de culturele ontplooiing van inwoners
      Het bevorderen van het culturele leven
ViJos € 1.500 Taptoe op 2 juni 2018 Het bevorderen van het culturele leven
      Het versterken van de toerische functie

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden