Oplaadpaal elektrische auto aanvragen

Heeft of krijgt u een elektrische auto, maar kunt u niet op eigen terrein opladen? Dan kunt u een openbare oplaadpaal in de buurt van uw woon- of werkadres aanvragen. De aanvraag is gratis. U doet de aanvraag via de website van MRA-Elektrisch.

Voorwaarden

 • U woont of werkt minimaal 18 uur per week in de gemeente Gooise Meren en kunt dit aantonen
 • U kunt niet op eigen terrein parkeren, of u heeft geen toestemming om op eigen terrein op te laden
 • U heeft of krijgt een elektrische auto. U kunt dit aantonen met een (voorlopig) koopcontract of leasecontract

Aanvragen

Vraag een oplaadpaal aan via de website van MRA-Elektrisch. De aanvraag bestaat uit 5 stappen.

1. Aanvraag controleren

De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en de aanvraag mag doen. Voldoet u niet aan de voorwaarden dan krijgt u bericht.

 • Als de afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde oplaadpaal minder is dan 200 meter én deze oplaadpaal wordt niet veel gebruikt, dan verwijzen wij u naar deze bestaande oplaadpaal. Als dit niet het geval is, dan wordt een nieuwe oplaadpaal geplaatst
 • Als de afstand groter is dan 200 meter, dan wordt niet gekeken naar het gebruik van de oplaadpaal
 • De gemeente vindt uitbreiding van het aantal oplaadpalen belangrijk. We kijken daarom niet naar de parkeerdruk in de straat om een oplaadpaal te plaatsen

2. Locatievoorstel

De gemeente doet een voorstel aan de MRA voor de locatie van de nieuwe oplaadpaal. U kunt niet zelf een locatie kiezen. De gemeente let op verschillende punten.

 • De afstand tussen de voorgestelde locatie en de woning van de aanvrager is niet meer dan 200 meter
 • Oplaadpalen worden zo veel als mogelijk in het zicht geplaatst
 • Locaties met een min of meer anoniem karakter hebben de voorkeur
 • Oplaadpalen plaatsen we niet recht voor de deur van de aanvrager
 • Bij een oplaadpaal op een trottoir moet minimaal 90 centimeter voor voetgangers over blijven
 • Oplaadpalen komen niet onder kruinen van bomen, recht voor ramen of in een blauwe zone
 • Bij meerdere aanvragen uit 1 wijk kijken we ook naar de locaties van de woningen van de andere aanvragers

De gemeente stuurt het locatievoorstel naar MRA-Elektrisch. MRA-Elektrisch vraagt aan Liander of stroom voor de oplaadpaal mogelijk is op de voorgestelde locatie. Als Liander akkoord is, neemt de gemeente een verkeersbesluit.

3. Verkeersbesluit

Voor het reserveren van 2 parkeerplaatsen voor het opladen is een verkeersbesluit nodig. De gemeente publiceert het verkeersbesluit in het Gemeenteblad. De omwonenden van de voorgestelde locatie krijgen een brief en het verkeersbesluit van de gemeente. De naam van de aanvrager staat niet in de brief. De aanvrager krijgt het verkeersbesluit via de e-mail.

Gerekend vanaf de publicatiedatum hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen het verkeersbesluit. De aanvrager krijgt per e-mail bericht of er bezwaar is ingediend.

4. Bezwaar

Stappen die volgen als er bezwaar is binnengekomen:

 • Hoorzitting bezwarencommissie
 • Uitbrengen advies Bezwarencommissie aan college van B&W
 • Besluit op bezwaar door college van B&W op basis van advies bezwarencommissie
 • Inlichten aanvrager en bezwaarmakers nadat het besluit op bezwaar is genomen

5. Plaatsen oplaadpaal

De aanvraag is afgerond als de bezwaartermijn voorbij is en er geen bezwaren binnengekomen zijn. Of als het college van B&W besluit het verkeersbesluit te volgen nadat er bezwaren zijn binnengekomen.

De gemeente informeert MRA-E als de aanvraag is afgerond.

MRA-E zorgt ervoor dat Total de oplaadpaal plaatst. De gemeente is niet betrokken bij het plaatsen van de oplaadpaal. We hebben geen informatie over de planning en we hebben hier ook geen invloed op.

De gemeente betaalt niet mee voor de oplaadpaal. De kosten voor de oplaadpaal worden betaald door MRA-E (onderdeel van de provincie).

Planning

Doorlooptijd bij geen bezwaar

Als er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het verkeersbesluit, dan is een oplaadpaal meestal binnen 1 jaar geplaatst:

Aanvraag controleren door gemeente3 maanden
Controle locatievoorstel door MRA-E / Liander1 maand
In procedure brengen verkeersbesluit door gemeente2 maand
Bezwaartermijn verkeersbesluit1 ½ maand
Realisatie oplaadpaal2 maanden

Doorlooptijd bij bezwaar

Er zit ongeveer 1,5 jaar tussen de aanvraag en het plaatsen van de oplaadpaal als er bezwaren zijn binnengekomen tegen het verkeersbesluit. Bij de doorlooptijden is geen rekening gehouden met vakantieperioden. Zo ziet de doorlooptijd eruit vanaf het moment dat er bezwaar wordt gemaakt:

Aanvraag controleren door gemeente3 maanden
Controle locatievoorstel door MRA-E / Total1 maand
In procedure brengen verkeersbesluit door gemeente2 maanden
Bezwaartermijn verkeersbesluit1 ½ maand
Hoorzitting, advies bezwarencommissie en besluit op bezwaar2,5 maand
Realisatie oplaadpaal2 maanden

Hoe u op de hoogte blijft tijdens de aanvraag

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de MRA
 • Als uw aanvraag wordt afgewezen omdat u niet aan de voorwaarden voldoet dan krijgt u bericht
 • U krijgt een e-mail als de gemeente een verkeersbesluit gaat publiceren voor de locatie van de oplaadpaal. U krijgt het verkeersbesluit en de locatie. Omwonenden krijgen een brief met het verkeersbesluit en uitleg over hoe besluit te maken
 • U krijgt bericht of er bezwaren zijn binnengekomen op het verkeersbesluit. Dit is na de 6 weken bezwaartermijn
 • Na bezwaar krijgt de aanvrager een brief als de bezwaren zijn afgerond

Uitleg inhoud bezwaren

Alle bezwaren tegen de verkeersbesluiten gaan over het (verder) stijgen van de parkeerdruk.

2 parkeerplaatsen voor oplaadpunt

In het verkeersbesluit staat dat voor het opladen 2 parkeerplaatsen worden gereserveerd. Bewoners met een benzine- of dieselauto mogen hier dan niet meer parkeren. Zonder het reserveren van parkeerplaatsen bij een oplaadpaal is de beschikbaarheid van de oplaadpaal niet gegarandeerd, zeker niet als de parkeerdruk hoog is. Het niet kunnen gebruiken van de oplaadpaal is niet gewenst, vanwege de ambities die de gemeente heeft als het gaat over het duurzamer maken van onze leefwereld. Daarnaast wordt de oplaadpaal minder rendabel en dat is voor de marktpartij die de oplaadpalen exploiteert niet wenselijk.

Locatie oplaadpaal

Oplaadpalen komen alleen op locaties waar in de situatie zonder oplaadpaal al een oplaadbare auto staat geparkeerd. De ervaring leert dat in de directe omgeving vaak meer oplaadbare auto’s aanwezig zijn dan alleen de auto van de verzoeker. De parkeerdruk stijgt niet of nauwelijks zo lang er geladen wordt.

Formeel moeten e-rijders hun auto verplaatsen na het opladen. In de praktijk gebeurt dit ’s avond en ’s nachts – als de parkeerdruk het hoogst is – niet. Hierdoor stijgt ook na het opladen de parkeerdruk niet of nauwelijks.

Afstand woning en parkeerplaats

Door de komst van de oplaadpalen kan het gebeuren dat de afstand tussen de woning van bewoners met een benzine- of dieselauto en het dichtstbijzijnde vrije parkeervak groter wordt. Het is voor de gemeente niet vanzelfsprekend dat u recht voor de deur kan parkeren. Daarom weegt dit belang voor de gemeente niet mee bij het toetsen van de aanvragen en het bepalen van de locaties.

Ongeschreven parkeerregels

Vaak gaan bezwaren over ongeschreven parkeerregels in de buurt. Bijvoorbeeld over parkeerplaatsen waar al jaren door een persoon geparkeerd wordt. Er wordt dan gevraagd of de oplaadpaal niet een klein stukje verderop kan worden geplaatst.

Wij kunnen geen rekening houden met de ongeschreven parkeerregels of parkeergewoonten van bewoners omdat er anders bijna geen plekken over blijven voor het plaatsen van oplaadpalen.

Oplaadpaal in het zicht

Bewoners geven in bezwaren aan dat de oplaadpaal vanuit de woning zichtbaar is, en dat ze dit liever niet willen. Oplaadpalen worden niet pal voor een deur of raam geplaatst. Helaas is het volledig uit het zicht plaatsen van een oplaadpaal vaak niet mogelijk.

Plaatsen oplaadpaal voor woning verzoeker

Vaak wordt er in bezwaren gevraagd of de oplaadpaal niet recht door de deur van de verzoeker kan worden geplaatst. Oplaadpalen worden bij voorkeur niet op deze locaties geplaatst om te voorkomen dat de verzoeker of de omwonenden de oplaadpaal als de oplaadpaal van de verzoeker gaan beschouwen. Oplaadpalen zijn openbare voorzieningen die door alle e-rijders mogen worden gebruikt. Daarom worden verzoekers ook niet betrokken bij het bepalen van de locaties.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden