Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 12 maart

Gooise Meren koestert erfgoed

De inwoners van Gooise Meren zijn trots op het historisch en cultureel erfgoed binnen onze gemeentegrenzen. Dat loopt uiteen van de vestingwerken en schootsvelden tot historische gebouwen, woningen en begraafplaatsen. Veel erfgoed heeft een beschermde status, in de vorm van rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument. Wat het college van B&W betreft mag de monumentenlijst zeker nog worden uitgebreid. Afgelopen weken bleek dat een aantal inwoners daarover twijfels heeft. In de kop boven een artikel citeerde de lokale krant een woordvoerder van Erfgoedvereniging Heemschut: “Gooise Meren heeft een structureel probleem met beschermen erfgoed.” Volgens de vereniging verlopen vooral in Bussum de procedures voor een monumentenstatus te traag of wordt deze soms ten onechte helemaal niet toegekend. De vereniging kreeg vervolgens bijval maar ook tegengas op sociale media. Als je de reacties goed leest, zie je dat eigenlijk iedereen hetzelfde sentiment deelt: we moeten ons historisch en cultureel erfgoed koesteren! Hieronder lichten we toe hoe de gemeente hieraan invulling geeft. 

Bescherming van erfgoed in Gooise Meren  

In Bussum zijn rond 1990 en rond 2015 monumenten aangewezen. Vijf jaar geleden lag het accent op naoorlogse monumenten, waaronder de Verlosserkerk en het eind jaren zestig uitgebreide postkantoor. De Historische Kring Bussum en het Cuypersgenootschap brachten vervolgens een aantal vooroorlogse bouwwerken onder de aandacht. Onder andere het in 1927 door Herman Sijmons ontworpen appartementengebouw aan de Nassaulaan (zie foto). Op enkele panden na  zijn deze voordrachten inmiddels afgerond. Bussum telt nu 57 rijksmonumenten, één provinciaal monument en zo’n zeventig gemeentelijke monumenten. De meest waardevolle panden zijn daarmee beschermd. 
Naarden telt 176 rijksmonumenten en 87 gemeentelijke monumenten. Muiden heeft 65 rijksmonumenten, Muiderberg 22. Muiden en Muiderberg tellen samen negen gemeentelijke monumenten. Dit jaar onderzoeken we of dit kan worden uitgebreid. We hopen dat inwoners ons bij de inventarisatie willen helpen. 
Naast monumenten kent Gooise Meren vier door  het rijk beschermde stads- en dorpsgezichten. Plannen voor wijzigingen en sloop worden hier strenger getoetst dan elders binnen de gemeente. Verder zijn in het bestemmingplan voor het centrum van Bussum zeshonderd adressen beschermd. Bij wijzigingen aan de voorgevel wordt getoetst of de waarden intact blijven.

Zorgvuldige afweging van belangen

Wanneer een pand wordt voorgedragen als gemeentelijke monument, vraagt het college eerst advies aan de onafhankelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Die toetst de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde. Het advies is voor het uiteindelijke besluit heel belangrijk. Maar het college weegt ook andere belangen mee, waaronder het belang van de eigenaar. Eigenaren zijn niet altijd blij met een monumentenstatus. Bijvoorbeeld omdat deze een belemmering kan vormen voor hun eigen bouw- of verbouwplan. En soms staat de monumentenstatus op gespannen voet met een maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Overigens is in de belangenafweging soms een middenweg mogelijk, waarbij een deel als monument wordt aangewezen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de Schoutenwerf in Muiden.
U kunt de monumentenlijsten van Muiden, Naarden en Bussum vinden op https://gooisemeren.nl/bouwen-en-verbouwen/monumenten-overzicht/​​​​​​​

OZB stijgt in Gooise Meren veel minder dan de huizenprijzen

25000 huishoudens in Gooise Meren hebben afgelopen week het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen. Met de opbrengst van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing moeten de gemeentelijke uitgaven voor deze voorzieningen worden gedekt. Daarom gaan de tarieven ten opzichte van vorig jaar omhoog. De tarieven voor de onroerende zaakbelasting gaan juist naar beneden! Wethouder financiën Geert-Jan Hendriks legt hieronder uit hoe dat zit. 

De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren nogal gestegen. Wat betekent dat voor de ozb? 

“De ozb die woningeigenaren betalen is gebaseerd op de waarde van hun woning, de zogeheten WOZ-waarde. Voor 2020 nemen we 1 januari 2019 als peildatum. In Gooise Meren stegen de huizenprijzen in 2018 gemiddeld met ruim tien procent. Bij een gelijkblijvend ozb-tarief zouden eigenaren dit jaar dus ruim tien procent meer ozb-belasting gaan betalen. Dat willen we niet. Ons uitgangspunt is dat de totale ozb-opbrengst slechts met anderhalf procent inflatiecorrectie omhoog gaat. Daarom is het tarief naar beneden bijgesteld.”

Dat is dus veel gunstiger dan veel inwoners denken. Toch zal het voor een aantal van hen best een uitgave zijn. ​​​​​​​

“Dat beseffen we. Daarom bieden we de mogelijkheid om het bedrag automatisch in acht termijnen te betalen.”

En als je het niet eens bent met de woz-waarde?

Dan kun je contact opnemen met één van onze taxateurs. Je kunt ze bereiken via ons algemene nummer, 035 207 00 00. Mocht blijken dat de WOZ-waarde niet klopt, dan past de gemeente de waarde aan. Blijf je het oneens, dan kun je binnen zes weken bezwaar aantekenen.”

21 maart: Gooise Meren doet mee aan Landelijke Opschoondag 

Op zaterdag 21 maart is het weer Landelijke Opschoondag. In heel Nederland gaan bewoners samen aan de slag om het zwerfafval in hun buurt op te ruimen en zo het goede voorbeeld te geven. Behalve nuttig is dat ook nog eens ontzettend gezellig.  
In Gooise Meren vindt onder andere een opruimactie plaats in de Naardense wijk Keverdijk. Dit is een initiatief van buurtplatform KTV (Keverdijk, Thijssepark, Vierhoven). De wijkbewoners zijn van harte welkom om mee te doen. De start is om 10.00 uur bij wijkgebouw De Schakel. Er wordt doorgepakt tot 12.30 uur.

Kijk voor andere locaties op de websites en/of Facebookpagina’s van de buurtplatforms, Bermbende of Samen Sneller Duurzaam. Zit uw buurt er niet bij, dan kunt u ook zelf het initiatief nemen.

De gemeente stelt opruimmiddelen (vuilniszakken, veiligheidshesjes, grijpers, handschoenen) beschikbaar. Deze kunt u ophalen bij de gemeentewerf, op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. Stuur s.v.p. voor 16 maart een mail naar gooisemerenschoon@gooisemeren.nl​​​​​​​. Vermeld hierin het aantal deelnemers, waar de opruimactie plaatsvindt en op welke dag en hoe laat u de spullen ophaalt. Vindt u het handiger om deze punten telefonisch te bespreken? Bel dan naar (035) 207 00 00.

28 maart: Comeniusdag   

De grote Tsjechische geleerde, theoloog en pedagoog Jan Amos Comenius (1592-1670) vond in Naarden zijn laatste rustplaats. Jaarlijks wordt rond zijn geboortedag zowel in Tsjechië als in Naarden Comeniusdag gevierd. In Naarden dit jaar op zaterdagmiddag 28 maart. De organisatie is in handen van de Stichting Comenius Museum. In de Grote Kerk van Naarden vindt tussen 14.00 uur en 17.00 uur een mooi programma plaats. Het Symfonie Orkest en -Koor uit het Tsjechische Hodonín verzorgt de muziek. ’s Avonds geeft het gezelschap een concert, eveneens in de Grote Kerk. Dit concert is gratis en duurt van 20.30 tot 21.30 uur. 
De prijs van een toegangskaart voor het middagprogramma bedraagt €10,-. Als u vooraf een kaartje bestelt, betaalt u € 7,50. Zie voor meer informatie de website comeniusmuseum.nl.

Middagprogramma 

De Comeniusprijs wordt dit jaar uitgereikt aan de Tsjechische hoogleraar, filosoof en theoloog Tomáš Halík. Halík is een van de meest toonaangevende rooms-katholieke denkers van het moment. Hij pleit voor meer solidariteit in de wereld en schrijft over thema’s als racisme, intolerantie en Europese eenwording. De jaarlijkse Comeniusprijs wordt toegekend aan een persoon die in de geest van Comenius bijdraagt aan de ontwikkeling van educatie, wetenschap en cultuur en zijn of haar kennis toegankelijk maakt voor een brede groep. Tot de eerdere ontvangers behoren Robbert Dijkgraaf, Geert Mak en Louise Fresco. Mevrouw Mpho Tutu van Furth houdt de Comeniuslezing. Zij is oprichter van de stichting die het gedachtegoed uitdraagt van haar ouders Leah en Desmond Tuto, die samen met Nelson Mandela tegen apartheid streed. De lezing gaat over gelijkheid. Vanwege het Comeniusjaar (Comenius overleed 350 jaar geleden) zijn er extra veel buitenlandse gasten en vinden de toespraken in het Engels plaats. 

 

Onderzoek parkeerbeleving in Naarden-Vesting

Van 13 maart tot en met 12 april  kunnen inwoners, ondernemers en bezoekers van Naarden-Vesting meedoen aan een online onderzoek over hoe zij het parkeren ervaren. Inwoners en ondernemers ontvangen daarover eind deze week een brief. 

Al langere tijd wordt in Naarden-Vesting over dit onderwerp gesproken. Begin 2019 hebben we de huidige parkeerregels geëvalueerd. En recent hebben we een online enquête over mobiliteit en parkeren gehouden. Verder vond vorige week een bijeenkomst plaats over de visie op mobiliteit en parkeren. De Werkgroep Parkeren Naarden-Vesting (bestaande uit het bewonersplatform, de ondernemersvereniging en de culturele instellingen) uitte de wens om daarnaast onderzoek te doen naar de beleving van het parkeren.

De werkgroep heeft samen met de gemeente en onderzoeksbureau Moventem een online enquête opgesteld. De uitkomsten worden betrokken bij de visie op parkeren die de gemeente voor heel Gooise Meren maakt. Daarin is ruimte voor lokale keuzes.
 

Doe mee aan de enquête

Inwoners ontvangen in de brief een unieke code om de enquête in te vullen. Ondernemers en bezoekers hebben geen code nodig. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

U vindt de enquête op gooisemeren.nl/parkerennaardenvesting.

Enquête over draagvlak voor aquathermie in Muiderberg

Op 3 maart vond in Muiderberg een boeiende themabijeenkomst plaats  (zie foto) over aquathermie. Dat is een warmtenet waarbij de energie uit water wordt gehaald. Stefan Mol van Waternet legde uit hoe het werkt en dat het IJmeer een ‘onuitputtelijke’ bron van energie is. Je zou er de woningen in heel Muiderberg mee kunnen verwarmen. Sterker nog, in heel Gooise Meren. Ronald van der Horst van Firan (dochter van Alliander) vertelde over verschillende soorten warmtenetten en welke afwegingen een rol spelen als je hieruit een keuze maakt. Sowieso is het belangrijk om onze huizen zo goed mogelijk te isoleren, zo benadrukte hij. Dat maakt huizen comfortabeler en een warmtenet goedkoper. 
De presentaties zijn na te lezen op de site van Wattnu, www.wattnu.org​​​​​​​.

Peiling belangstelling onder Muiderbergers 

De grootste kostenpost is de aanleg van een warmtenet naar alle huizen. De Dorpsraad en Wattnu willen de haalbaarheid hiervan onderzoeken. Voor het houden van zo’n onderzoek is een groot draagvlak onder de inwoners van Muiderberg nodig. 
Daarom houden Wattnu en de Dorpsraad een korte enquête onder de bewoners van Muiderberg om hun steun voor het onderzoek te peilen. De enquête kunt u online invullen op wattnu.typeform.com/to/vCT2Ae

20 t/m 23 maart: Voorjaarskermis bij gemeentehuis

Van vrijdag 20 maart tot en met maandag 23 maart kunnen kinderen en hun ouders weer volop genieten van de Bussumse voorjaarskermis op het plein bij het gemeentehuis. Het valt precies samen met de start van de lente, dus er is kans dat het plezier wordt versterkt door een prettig lentezonnetje. 
Moet u toevallig net in deze periode in het gemeentehuis zelf zijn? Hou er dan rekening mee dat het van donderdag 19 tot en met dinsdag 24 maart niet mogelijk is om op het gemeentehuisplein te parkeren

Maatregelen om overlast te voorkomen

Kermissen trekken soms groepjes jongeren aan die rond gaan hangen in de directe omgeving. In samenwerking met de politie worden net als een jaar geleden weer maatregelen genomen om eventuele overlast tegen te gaan. Agenten en boa’s houden in de avonduren toezicht op het kermisterrein, in de omliggende straten en bij de McDonald’s. Ook zijn er enkele jongerenwerkers uit Gooise Meren en uit buurgemeenten aanwezig. Zij kennen veel van de jongeren en komen makkelijk met hen in gesprek. Verder wordt in de aanloopstraten cameratoezicht ingesteld. De kermis zelf heeft één ingang en daar zorgen de kermisexploitanten voor beveiligers.
 

Een prettige omgeving voor iedereen

Het Willem de Zwijger College, Albert Heijn Veerstraat, Yellow Birds en gemeente Gooise Meren hebben afspraken gemaakt om overlast van scholieren in het centrum van Bussum terug te dringen.

De afspraken in het kort:
-    De school stelt met haar leerlingen huisregels op voor de Veerstraat en het Julianaplein
-    De ondernemers spreken scholieren aan op overtreding van de huisregels
-    De ondernemers nemen bij overlast contact op met de school
-    De school treft maatregelen bij meldingen van overlast 
-    De school geeft roosterwijzigingen door aan de ondernemers
-    Scholieren gebruiken de speciale fietsparkeervakken op het Julianaplein
-    Scholieren onderhouden en verzorgen hun eigen stukje Julianaplein
-    De school en BOA’s houden toezicht op de Veerstraat en het Julianaplein
-    Bureau HALT geeft voorlichting en workshops over overlast
-    De gemeente zorgt voor meer ruimte voor afval

Het doel is dat het centrum van Bussum een prettige plek is en blijft  om te winkelen, te ondernemen, te wonen en te verblijven.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden