Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Nieuwsbrief Gooise Meren 16 april 2020

Aanpak bestrijding eikenprocessierups

Versterken biodiversiteit

Een nieuw element dit jaar is het creëren van een goede voedingsbodem voor de natuurlijke vijanden van de rups. Al eind vorig jaar zijn we begonnen met het inzaaien van bermen, het planten van bloembollen en het ophangen van nestkastjes. De eerste resultaten zijn voorzichtig positief. Daarnaast worden larven van de natuurlijke vijanden ingebracht in eiken in de directe nabijheid van woningen, zorginstellingen en scholen. 
Tegen de tijd dat de rupsen veranderen in nachtvlinders worden op verschillende locaties feromoonvallen aangebracht. Hierin zit een geurstof ( feromoon) die onweerstaanbaar is voor de eikenprocessievlinder. 

Mechanische bestrijding

​​Rupsen met brandharen worden door een gespecialiseerd bedrijf weggezogen en afgevoerd. Scholen, kinderdagverblijven en andere plaatsen waar veel kinderen samenkomen hebben prioriteit.
Vanaf eind maart is gestart met de inspectie van eiken in openbaar gebied. Nieuw bij deze monitoring is dat ook de eiken op schoolpleinen worden meegenomen in deze rondes. Scholen melden eventuele overlast bij de gemeente. 
Inwoners die in hun tuin eiken hebben staan, kunnen bij overlast zelf contact opnemen met bestrijders. De gemeente heeft adressen van bevoegde bedrijven paraat.  

Wat kunt u zelf doen tegen de eikenprocessierups?

Tuinbezitters kunnen de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups bevorderen. 

  • Plant verschillende soorten dichte of stekelige struiken (liefst met bessen). Vogels vinden er voedsel en veilige plaatsen om te broeden of te rusten. En voor insecten is het een goed leefgebied.
  • Graaf een vijvertje of zet een platte waterschaal neer als drinkplaats voor vogels en insecten.
  • Bloemrijke tuinen bieden leefgebied aan talloze insecten en daarmee voedsel voor vogels.
  • Hang een paar nestkastjes op.

 

Participatie voor het bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos

Denk en praat mee over nieuw bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos

De gemeenteraad van Gooise Meren heeft op 11 december 2019 een voorbereidingsbesluit genomen om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het Recreatiepark Naarderbos. Het gebied wordt globaal begrensd door Rijksweg A6 in het noorden, de kustlijn van het Gooimeer tot aan de haven in het westen, het Waterkeringspad en de IJsselmeerweg in het zuiden en oosten.

Het nu geldende bestemmingsplan, dat nog door de gemeente Naarden is vastgesteld, dateert uit 2006 en is hoognodig aan vervanging toe. Doel van dit, nu nog geldende bestemmingsplan was om het plangebied te “revitaliseren”. De nadruk lag daarbij op het realiseren van een recreatieve functie. Voor het onderhavige gebied dienen de huidige recreatieve functies op de juiste wijze te worden geregeld en waar mogelijk worden versterkt. Daarbij zal ook het behoud en de versterking van de natuur en natuurwaarden aandacht krijgen. De gemeenteraad wil dat borgen in het nieuwe bestemmingsplan.

Ook bij dit proces hecht de gemeente groot belang aan goede participatie, zoals eerder ook het geval was in het proces bij de Kustvisie ‘Aan de Gooise Kust’. Deze visie heeft deels ook betrekking heeft op hetzelfde gebied en de bouwstenen van de Kunstvisie leveren ook input op voor het bestemmingsplan.

Nu de startnotitie in het college is vastgesteld en aan de raad aangeboden kan de participatie voor het bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos van start gaan. Belanghebbenden en betrokkenen zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden om mee te praten en te denken over het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied. Vanwege de corona-crisis gaat dat op een aangepaste wijze.

Geïnteresseerden kunnen inhoudelijk op de startnotitie reageren en zich aanmelden door te mailen naar   j.dupont@gooisemeren.nl. Geïnteresseerden ontvangen daarop een uitnodiging voor een eerste (online) startbijeenkomst die in mei plaats gaat vinden. Voorafgaand zal een notitie worden opgesteld over de binnengekomen reacties en het verdere proces. Die notitie wordt voorafgaand aan de startbijeenkomst rondgezonden. Tijdens die bijeenkomst wordt op de inhoud van het bestemmingsplan ingegaan en wordt het vervolgproces uit de doeken gedaan. U kunt dan aan de discussie deelnemen. Opgave is mogelijk tot maandag 27 april 12.00 uur. Een aantal stakeholders zal actief worden benaderd om mee te doen aan het participatieproces.

Alle relevante documenten en stukken met betrekking tot het nieuwe bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos treft u aan op   www.bestuur.gooisemeren.nl   onder plannen en projecten/Recreatiepark Naarderbos.

Bekijk ontwerpbestemmingsplannen online

Normaal gesproken kunt u voor het inzien van ontwerpbestemmingsplannen langskomen op het gemeentehuis. Vanwege de coronacrisis is dat nu niet wenselijk. Vandaar dat we nog eens onder de aandacht brengen dat u ontwerpbestemmingsplannen altijd kunt inzien op onze website bestuur.gooisemeren.nl/bestemmingsplannen.  
Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt als inwoner of bedrijf gedurende een periode van zes weken uw mening geven door uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar te maken.  
Is het online bekijken van de stukken voor u geen geschikte optie? Neem dan contact met ons op via 035 207 00 00. Dan zoeken we een passende oplossing.

Op dit moment ter inzage 

Ontwerpbestemmingsplan Stedelijk gebied Kop Jachthaven Naarden.
Dit plan maakt de realisatie van vier vrijstaande woningen mogelijk op een deel van het terrein van de jachthaven. De stukken liggen nog ter inzage tot 27 april.

Ontwerpbestemmingsplan Stedelijk Gebied Comeniuslaan 16 en Julianalaan 28a.
Dit plan maakt de realisatie van twee vrijstaande woningen mogelijk op het perceel aan de Comeniuslaan 16 en de andere zijde aan de Julianalaan 28a te Bussum. De stukken liggen nog ter inzage tot 12 mei.

Wijzigingsplan Oud Huizerweg 12.
Dit is een herziening op het bestemmingsplan ‘1e Herziening Bestemmingsplan Buitengebied’ dat op 1 oktober 2008 is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Naarden. Het bestemmingsplan geeft aan onder welke voorwaarden er een extra woning mag komen op een agrarisch perceel. De stukken liggen nog ter inzage tot 12 mei.

Sociaal Werkers van Versa denken met u mee

Bent u door corona in een sociaal isolement terecht gekomen? Heeft u vragen over het wonen of het welzijn van uzelf of een ander? Wilt u dat deskundigen met u meedenken over mantelzorg? Neem dan contact op met de sociaal werkers van Versa. 


Ellis Vleugels 06 218 952 10   evleugels@versawelzijn.nl 
Marian Borawitz 06 195 30 806   mborawitz@versawelzijn.nl
 

Versa op Gooi TV

Sociaal werker Zaineb Toama vertelt op GooiTV over hoe de Vrijwilligerscentrale en de Vrijwillige Thuishulp van Versa kunnen helpen. Het programma is voor mensen die doof zijn te volgen met een gebarentolk, voor mensen die slechthorend zijn is er ondertiteling.
Kijk het programma op   GooiTV.nl   (onder het kopje GooiTV Media Hub),
 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden