Reactie OFGV op asbest voormalig Volkstuinencomplex in Muiden

De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft gereageerd op berichten in de media over de aanwezigheid van asbest op het volkstuinencomplex in Muiden.

Naast het KNSF-terrein in Muiden lag zoals bij velen bekend een volkstuinencomplex waar in eerdere jaren asbest is gebruikt (daken, beschoeiing, plantenbakken etc.). Het terrein is overgenomen door KNSF. Met de Krijgsman en haar daartoe gecertificeerde adviseurs/aannemers zijn afspraken gemaakt over de verwijdering van de voormalige volkstuin bebouwing en de daarbij behorende asbest. Later bodemonderzoek heeft aangetoond dat er in het overgrote deel van het terrein geen asbest boven de signaalwaarde (saneringsgrens) van 100 mg/kg.ds in de grond is aangetroffen. De aanwezige asbest deeltjes zijn te klein om zo te verwijderen en de gemeten waarden vallen daarnaast onder de saneringsgrens. Dit geeft dus geen reden om het hele terrein af te graven. De reguliere procedure in Nederland is dat er in een dergelijke geval van restvervuiling een grote laag schone grond over de oude grondlaag wordt gestort. Op deze wijze wordt de kans voor toekomstige bewoners om in aanraking te komen met asbest nihil.
Daarbij blijkt uit het onderzoek dat er na alle werkzaamheden op 3 punten op het terrein asbest dieper in de bodem is aangetroffen boven de signaalwaarde. Deze punten moeten worden ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Hiervoor is bij de OFGV in 2019 een zogenaamde BUS melding ingediend. De OFGV heeft akkoord gegeven en heeft een startmelding ontvangen. De OFGV heeft nog geen gereed melding binnengekregen.

Voortgang

Uit een controle door een toezichthouder van de OFGV enkele weken geleden is gebleken dat er naast de bekende kleine deeltjes in de grond (restvervuiling) ook nog grotere stukken asbest op het terrein (maaiveld) aanwezig waren. De OFGV heeft de eigenaar verzocht dit op te (laten) ruimen. Hier is door KNSF/Krijgsman CV gehoor aan gegeven. De uitvoering van dit werk loopt nog. De nacontrole door de OFGV moest nog plaatsvinden.
Inmiddels zijn we door de tijd ingehaald en hebben de media diverse berichten naar buiten gebracht. Dit heeft geleid tot een (versnelde) schouwing van het terrein door een toezichthouder van de OFGV en een daaropvolgend overleg met KNSF/Krijgsman CV. Omdat er nog asbest op het terrein is aangetroffen, is de eigenaar verzocht het achtergebleven asbest en het afgedekte puin en afval spoedig te verwijderen van het terrein. Daarbij is gevraagd het terrein af te zetten tot de uitvoering van het werk loopt. Dit zodat het terrein niet toegankelijk is voor onbevoegden. Daarbij is aangegeven het afgedekte puin per direct te voorzien van een separaat hekwerk. De eigenaar heeft aangegeven hieraan gehoor te zullen geven. De OFGV houdt toezicht op naleving van deze afspraken.

Vragen en antwoorden

  • Hoe ernstig is de vervuiling? Ligt die alleen op de bodem of zit die vervuiling ook (diep) in de bodem? Valt het binnen de norm en zo ja, betekent dit dan dat het niet schadelijk is voor de volksgezondheid? Zo niet wat betekent ‘binnen de norm’? Antwoord: Onderzoek heeft aangetoond dat er op 3 punten asbest dieper in de bodem is aangetroffen. Deze punten zijn ontgraven en wordt afgevoerd naar een erkend verwerker. Hiervoor is bij de OFGV in 2019 een BUS melding ingediend. Er is gestart maar de OFGV heeft nog geen gereed melding ontvangen. Voor het overige deel van het terrein blijkt dat er geen asbest boven de signaalwaarde (saneringsgrens) van 100 mg/kg.ds is aangetoond. Onder deze grens voldoet de bodem aan de klasse wonen. Dat wil niet zeggen dat de bodem helemaal vrij is van asbest maar onder de saneringsgrens ligt. De reguliere procedure in Nederland is dat er in een dergelijk geval een grote laag schone grond over de oude grondlaag wordt aangebracht waarop vervolgens mag worden gebouwd/ of als tuin mag worden gebruikt. Op deze wijze wordt de kans voor toekomstige bewoners om in aanraking te komen met asbest nihil
  • Is er een saneringsplan bij jullie ingediend voor dit voormalige volkstuinencomplex? Ja, in 2019 maar alleen voor 3 specifieke binnen deze locatie bepaalde plaatsen. Zie antwoord hierboven.
  • Is deze sanering gestart? De OFGV heeft een startmelding ontvangen op 2-9-2019. De OFGV heeft nog geen gereedmelding binnengekregen
  • Op welke manier wordt de sanering uitgevoerd? Alleen zeven van grond of ook afgraven tot een bepaalde diepte? Op de 3 plaatsen is ontgraven en afvoeren van grond nodig. Het gaat om ongeveer 80m3. Het overige terrein wordt niet gesaneerd. Zie eerdere antwoorden
  • Het terrein gaat nu afgezet worden, maar ligt al 2 jaar zo open en bloot. Had die afzetting/waarschuwingsbordjes er niet veel eerder moeten komen? Antwoord: In de beginfase van de ontwikkellocatie was het gehele terrein omsloten met watergangen waardoor het terrein op een natuurlijke wijze was afgesloten voor het publiek, als een soort eiland. De situatie is door de tijd gewijzigd en in de buurt wonen nu mensen. Braakliggende bouwterreinen zijn eigenlijk nooit vrij toegankelijk voor publiek alleen gebeurd dit in de praktijk wel. Nu blijkt dat het asbest nog niet geheel is verwijderd, was het achteraf gezien wenselijk geweest het terrein eerder af te sluiten. De afzetting moet dan plaatsvinden zodat men een bouwterrein niet meer kan oplopen
  • Bewoners laten weten meerdere keren mensen van de omgevingsdienst/KNSF te hebben gezien die brokstukken ruimen zonder beschermde kleding. Vandaag (woensdagochtend zelfs nog) Klopt dit? Zijn dat inderdaad medewerkers van de omgevingsdienst? Antwoord: Het kan kloppen dat er mensen zijn gezien die de asbest verwijderen. Dit is ook door de eigenaar aan de OFGV toegezegd. Voor het verwijderen van asbest is wel beschermende kleding nodig. Dit hoeven niet altijd de zogenaamde witte pakken te zijn. Afhankelijk van de signaalwaarde kan er ook andere daarvoor bestemde kleding worden gedragen, bijvoorbeeld een saneringsoveral. Dit ziet er meer uit als reguliere kleding. Het juist en veilig verwijderen van asbest is een verantwoordelijkheid van de saneerder. De OFGV verwijdert zelf dan ook geen asbest, ook niet op dit terrein. De OFGV is deze week wel op het terrein geweest voor een schouwing en overleg met de eigenaar
  • Moeten omwonenden zich zorgen maken over hun gezondheid? Antwoord: Nee. Krijgsman CV heeft nogmaals toegezegd het asbest spoedig te verwijderen en het terrein af te zetten met hekken. De OFGV ziet toe op naleving hiervan. Daarbij zijn de drie aangewezen plekken gesaneerd en vallen de nog aanwezige asbest deeltjes in de grond onder de saneringsgrens. Dit geeft dus geen reden om het hele terrein af te graven. De reguliere procedure in Nederland is dat er in een dergelijke geval van restvervuiling een grote laag schone grond over de oude grondlaag wordt gestort. Op deze wijze wordt de kans voor toekomstige bewoners om in aanraking te komen met asbest nihil

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden