Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona goed in de gaten!

Natuurhaven MuiderPort niet haalbaar

De gemeente stopt met de medewerking aan de plannen voor de Natuurhaven MuiderPort. De provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) hebben een negatief advies gegeven, omdat ‘een ontwikkeling van een Natuurhaven op de plek nabij de Westbatterij niet samen gaat met de bescherming van de universele waarde van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam’. Het college van burgemeester en wethouders (BenW) acht de gewenste ontwikkeling zonder instemming van deze partijen niet haalbaar en kan niet anders dan de samenwerking met de Ontwikkelcombinatie KNSF/Elburg Yachting beëindigen.

Plannen bijgesteld

Het college van BenW was in 2018 nog hoopvol gestemd, omdat het plan door de ontwikkelpartij aanzienlijk was bijgesteld en daardoor beter aansloot bij de ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied. Jan Franx: 'We wisten dat de locatie er een is met veel regels en beperkingen vanwege de cultuurhistorie. Maar we zagen ook dat er een uiterste inspanning is gedaan om daar op een goede manier mee om te gaan. Het is dan ook ontzettend jammer, voor ons maar nog meer voor de betrokken partijen, dat deze ontwikkeling niet de goedkeuring krijgt van de provincie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De ondersteuning van deze partijen is wel essentieel bij de vervolgstappen. We kunnen daarom niet anders dan de medewerking beëindigen, hoe jammer we dat ook vinden'.

Plannen voorgelegd aan provincie en RCE

Extra havencapaciteit is in Muiden een al lang gekoesterde wens van velen. Al sinds 2013 is de locatie nabij de Westbatterij in beeld als mogelijke plek voor ontwikkeling van een haven voor Muiden. Bekend was dat de plek in een gebied ligt met een hoge ecologische en cultuurhistorische waarden waar rekening mee moet worden gehouden. In 2018 werd het haalbaarheidsonderzoek voor de haven afgerond. Het ontwerp werd gewijzigd; er was meer aandacht voor de ecologische en cultuurhistorische waarden, en de oorspronkelijke omvang van 600 ligplaatsen werd teruggebracht naar 360 ligplaatsen. Het college van BenW ondersteunt het initiatief, omdat er een uiterste inspanning was gedaan om de randvoorwaarden van provincie en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), én de wensen van vele belanghebbenden bij de ontwikkeling van Natuurhaven MuiderPort in het nieuwe ontwerp te betrekken. Het college van BenW heeft de plannen vervolgens formeel voorgelegd aan de provincie en de RCE met de vraag of zij kunnen instemmen met de verdere ontwikkeling van dit plan. Hierop hebben beide instanties aangegeven dat zij dat niet kunnen.

Bezwaren RCE en provincie

De RCE is van mening dat een ontwikkeling van een Natuurhaven op de plek nabij de Westbatterij niet samen gaat met de bescherming van de universele waarde van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. 'De kern Muiden en de voormalige schootsvelden, waaronder die rond de Westbatterij, zijn kernkwaliteiten die open gehouden dienen te worden', schrijft de RCE. En, 'er is geen sprake van een zodanig groot maatschappelijk belang, dat een dergelijke ontwikkeling een inbreuk op de uitzonderlijk universele waarde van de stelling van Amsterdam rechtvaardigt'.

De provincie concludeert, mede op basis van het advies van de RCE, dat de voorgestelde ontwikkeling in strijd is met artikelen 20, 21 en 22 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening welke gaan over UNESCO werelderfgoederen van uitzonderlijke waarden. De provincie verbindt daaraan de conclusie dat deze locatie niet in aanmerking komt voor ontwikkeling.

Adviezen zijn zwaarwegend

De adviezen van de provincie en de RCE zijn duidelijk: ze bieden geen enkele ruimte om een ontwikkeling van een Natuurhaven op de beoogde locatie te steunen. Dit maakt dat het college van BenW afziet van verdere medewerking aan deze ontwikkeling, omdat ze het niet haalbaar acht. De 2 instanties zijn simpelweg nodig om een succesvolle ontwikkeling als deze mogelijk te maken. De gemeente zal de startovereenkomst met de ontwikkelpartij (KNSF Vastgoed II BV) opzeggen.

Behoefte aan ligplaatsen en haven blijft

De behoefte van extra havencapaciteit voor ligplaatsen blijft onverminderd bestaan in Muiden. Het college van BenW gaat dan ook de mogelijkheden van de havenontwikkeling in en rond Muiden verder onderzoeken en betrekt dit bij de op te stellen kustvisie.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden