Gemeente gaat uitbreiding strandje Westbatterij verder onderzoeken

Bewonersvereniging De Krijgsman, de Stadsraad, Koninklijke Nederlandse Zeil en Roeivereniging (KNZ&RV) en KNSF zien graag dat het huidige strandje vlakbij de Westbatterij in Muiden wordt vergroot door de huidige recreatiebehoefte. Partijen hebben Arcadis gevraagd onderzoek te doen naar de ecologische effecten van de uitbreiding van het strand. Het eindrapport is op 1 september 2021 op het strandje overhandigd aan wethouder Jorrit Eijbersen.

Gezamenlijk initiatief

Partijen hebben de handen ineengeslagen en het onderzoek naar de effecten van de uitbreiding van het strand geïnitieerd. Het strandje wordt al jarenlang lokaal gebruikt door Muiders. Door de groei van de Krijgsman zien partijen de behoefte naar uitbreiding van het strand toenemen. De uitbreiding wordt beoogd aan de noordkant grenzend aan de haven van de KNZ&RV.

Dit onderzoek naar de ecologische effecten van uitbreiding is een noodzakelijke 1e stap omdat het strand ligt in het ecologisch gevoelig Natura-2000 gebied door de bijzondere vegetaties en diersoorten die er voorkomen. Een uitbreiding kan dan ook alleen uitgevoerd worden wanneer zeker is dat deze natuurwaarden niet worden aangetast. Het rapport laat volgens de initiatiefnemers zien dat uitbreiding mogelijk is zonder nadelige ecologische effecten op de omgeving.

Gemeente neemt stokje over, nader onderzoek nog wel nodig

De gemeente neemt het onderzoekrapport met belangstelling in ontvangst en is blij dat de partijen de handen ineen hebben geslagen. Uitbreiding van het strand sluit aan op diverse beleidsmatige doelen van de Gemeente Gooise Meren. Wel is aanvullend onderzoek nodig.

Wethouder Jorrit Eijbersen geeft aan: “Ik neem namens het college de rapportage dankbaar in ontvangst, het is een mooie basis waarmee we als gemeente de nodige vervolgstappen kunnen zetten in verder onderzoek en gesprekken met betrokken partijen verder vorm kunnen geven. Ik hoop van harte dat de uitbreiding uiteindelijk gerealiseerd kan worden. Tegelijkertijd weten we ook dat het om een kwetsbaar gebied gaat, we moeten dus goed onderzoeken wat haalbaar is”.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden