Gooise Meren laatste nieuws https://gooisemeren.nl/ Laatste nieuws van Gooise Meren nl_NL Gooise Meren Mon, 25 Mar 2019 13:54:13 +0100 Mon, 25 Mar 2019 13:54:13 +0100 TYPO3 EXT:news news-1098 Tue, 19 Mar 2019 13:42:00 +0100 Start visie Aan de Gooise Kust https://gooisemeren.nl/nieuws/item/start-visie-aan-de-gooise-kust/ Binnenkort kunt u meedenken over de visie ‘Aan de Gooise Kust’. Deze visie biedt straks een kader waarmee belangen kunnen worden afgewogen over de invulling van het kustgebied. Daar horen ook de havens bij.

Tot de zomer 2019 meningen en ideeën verzamelen

Tot en met de zomer 2019 gaan we opvattingen, meningen en ideeën verzamelen. Deze input gebruiken we voor het maken van de visie. Het streven is dat de gemeenteraad de visie in de 2e helft van 2020 vaststelt.

Samenwerking met buurgemeenten

Gooise Meren wil graag samen met buurgemeenten een gezamenlijke visie voor het hele kustgebied maken, vanaf Amsterdam tot aan de Stichtse Brug. Met een onderlinge afstemming kunnen we regionale én lokale kwaliteiten versterken. We hopen in april 2019 te weten of onze buurgemeenten aan een gezamenlijke visie willen meewerken.

Kust biedt volop kansen

De kust van Gooise Meren bestaat uit een unieke combinatie van water, cultureel erfgoed en natuur. Dat biedt kansen. De visie geeft richting voor de komende 20 jaar: welke ontwikkelingen willen we wel en welke niet? In de visie worden bestaande kwaliteiten en kansen, op het gebied van (water)recreatie en toerisme aan de kust, benoemd en benut ter versterking en ontwikkeling van de unieke combinatie van water, natuur en cultureel erfgoed. Op die manier kunnen we voorkomen dat er ingrepen worden gedaan die weinig meerwaarde hebben of ten koste gaan van de samenhang.

Meer over Aan de Gooise Kust

Binnenkort volgt er meer informatie over Aan de Gooise Kust op bestuur.gooisemeren.nl​​​​​​​.

]]>
Nieuws
news-1099 Mon, 18 Mar 2019 14:44:32 +0100 Voorbereidingen voor herstel Vesting Muiden https://gooisemeren.nl/nieuws/item/voorbereidingen-voor-herstel-vesting-muiden/ Rond de zomer 2019 start het herstel van de vestingwallen in Muiden. Er vinden al voorbereidende werkzaamheden plaats. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief Vesting Muiden​​​​​​​.

Bomen snoeien, verplaatsen en kappen

Er zijn wilgen geknot en de bomen die verplaatst gaan worden zijn gesnoeid. De wortels worden ‘voorgestoken’ zodat de bomen nieuwe wortels maken en er een compacte kluit ontstaat. Daarmee vergroten we de kans op succesvolle verplanting. Na de zomer 2019 gaan we de bomen verplanten. Ook zijn een aantal meidoornstruiken verwijderd. De bramenstruiken langs de oever komen terug. Later in het jaar verwijderen we de wortels. We doen nog even niets met de bramenstruik bij bastion VIII, omdat daar huismussen nestelen. In juli 2019 gaan we een aantal bomen kappen.

Wilt u precies weten welke bomen blijven staan en welke we kappen of gaan verplaatsen? Bekijk het Herstelplan voor de oostelijke vestingwallen en meer documenten op bestuur.gooisemeren.nl.

]]>
Nieuws
news-1094 Thu, 14 Mar 2019 13:20:05 +0100 Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten van 21 maart 2019 18.00 uur tot en met 26 maart 2019 9.00 uur https://gooisemeren.nl/nieuws/item/parkeerterrein-gemeentehuis-afgesloten-van-21-maart-2019-1800-uur-tot-en-met-26-maart-2019-900-uur/ Door de Voorjaarskermis​​​​​​​ is het hele parkeerterrein van het gemeentehuis van Gooise Meren afgesloten van donderdag 21 maart 2019 18.00 uur tot en met dinsdag 26 maart 2019 9.00 uur. Dit betekent dat ook de plekken betaald parkeren en de parkeerplekken voor minder validen niet beschikbaar zijn. Het opladen van een elektrische auto is die dagen ook niet mogelijk. Als u het gemeentehuis bezoekt kunt u bijvoorbeeld op de Brinklaan parkeren. De blindengeleidelijnen zijn niet bruikbaar op vrijdag 22 maart en maandag 25 maart 2019.​​​​​​​

Toegankelijkheid gemeentehuis

Bezoekers met een rolstoel, rollator of kinderwagen kunnen de invalidenopgang gebruiken.

De blindengeleidelijnen zijn niet bruikbaar op vrijdag 22 maart en maandag 25 maart 2019. Onze excuses voor het ongemak.

]]>
Nieuws
news-1090 Mon, 11 Mar 2019 11:48:16 +0100 Ruiming graven in 2020 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/ruiming-graven-in-2020/

Een deel van de algemene graven op de algemene begraafplaats in Bussum en op de begraafplaats Nieuw Valkeveen in Naarden wordt geruimd. In deze graven vond tenminste 10 jaar of langer geleden de laatste bijzetting plaats. De ruiming is begin 2020.

De gemeente heeft belanghebbenden waarvan het adres achterhaald kon worden per brief geïnformeerd. Daarnaast plaatst de gemeente bordjes bij de graven waar het om gaat.

Meer informatie en contact

Op de algemene begraafplaats in Bussum gaat het om de volgende graven:

 • 1168 t/m 1178
 • 1182 t/m 1188

Op de begraafplaats Nieuw Valkeveen in Naarden gaat het om de volgende graven:

 • Blok V, rij D, grafnummer 9 t/m 16

Nabestaanden kunnen een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een herbegrafenis van de overblijfselen in een ander graf. Dit verzoek moet uiterlijk 1 januari 2020 zijn ingediend.

Voor meer informatie of voor een aanvraag kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie van de gemeente Gooise Meren via telefoonnummer 035-2070512 of per e-mail: begraafplaats@gooisemeren.nl.

]]>
Nieuws
news-1089 Fri, 08 Mar 2019 13:59:56 +0100 Gooise Meren wijst bod woningcorporaties af en waarschuwt: te weinig sociale huurwoningen in 2023 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/gooise-meren-wijst-bod-woningcorporaties-af-en-waarschuwt-te-weinig-sociale-huurwoningen-in-2023/ Het aanvullende bod van de 5 woningcorporaties in Gooise Meren aan de gemeente en huurdersverenigingen om te komen tot prestatieafspraken, heeft het college van burgemeester en wethouders afgewezen. “Het gemeentebestuur heeft de ambitie uitgesproken dat het aandeel sociale huurwoningen in Gooise Meren de komende jaren minimaal op peil blijft. Met dit bod loopt de voorraad de komende jaren met bijna 200 woningen terug. Woningen die onze inwoners hard nodig hebben. We kunnen daarom helaas niet anders dan dit bod afwijzen”, aldus wethouder Schimmel. De gemeente ziet het als een verplichting aan de inwoners om zich tot het uiterste in te spannen om tot afspraken te komen met alle partijen. Daarom stelt de gemeente een doorstart voor om alsnog tot prestatieafspraken te komen. Ook de gemeente zal daarbij de nodige inspanningen leveren.

Lange tijd in overleg over afspraken

Al geruime tijd zijn de 5 grootste woningcorporaties, hun huurdersbelangenverenigingen en de gemeente in gesprek over het maken van prestatieafspraken. Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente hierbij is dat het aandeel sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad de komende jaren minimaal gelijk blijft. Nadat lopende 2018 bleek dat er geen overeenstemming mogelijk was, is onafhankelijk onderzoek gedaan naar de woningbehoefte. De conclusie van het onderzoek in oktober 2018 gaf aan: tot 2023 zijn er minimaal 350 extra sociale huurwoningen nodig in Gooise Meren. De gemeente heeft de gezamenlijke woningcorporaties toen verzocht om een nieuw bod uit te brengen.

Nieuw bod: er verdwijnen nog steeds te veel sociale huurwoningen door verkoop

Het nieuwe bod van de gezamenlijke woningcorporaties was een aanvulling op de eerdere activiteitenplannen. De gemeente waardeert de inspanningen die door een aantal corporaties zijn gedaan, maar het totaalpakket aan maatregelen is te mager. In plaats van de gewenste toename ziet het college, ook met de aanvullende maatregelen, een terugloop van voorraad sociale huurwoningen ontstaan de komende jaren. Dit komt vooral door de verkoop van sociale huurwoningen. “We vinden het jammer dat op het belangrijkste discussiepunt, namelijk de verkoop van sociale huurwoningen met name door Dudok Wonen, geen maatregelen zijn voorgesteld. We zijn geen tegenstander van verkoop van sociale huurwoningen, zolang dit niet ten koste gaat van de voorraad sociale huurwoningen en dat gebeurt nu wel. Je helpt hiermee een bepaalde doelgroep éénmalig, maar structureel draagt het te weinig bij. Het staat daarmee haaks op het uitgangspunt in de woonvisie om het aandeel sociale huurwoningen op peil te houden”, zegt wethouder Schimmel.

Doorstart

De gemeente Gooise Meren hecht veel waarde aan de realisatie van haar beleidsambities uit de woonvisie. Daarom stelt het college een doorstart van de prestatieafspraken voor. De gemeente zet zich daarbij o.a. maximaal in om 350 sociale huurwoningen toe te voegen tot 2025 en het opzetten van een compensatiefonds sociale woningbouw om extra sociale woningbouw financieel te kunnen ondersteunen. De gemeente stelt de corporaties voor om de prestatieafspraken op een andere manier vorm te geven; gemeenschappelijke kaderafspraken over duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid en individuele afspraken per corporatie over alle activiteiten die van invloed zijn op de omvang van de voorraad sociale huurwoningen.

]]>
news-1084 Tue, 05 Mar 2019 15:18:46 +0100 Ontwerpen voor buitenruimte gemeentehuis https://gooisemeren.nl/nieuws/item/ontwerpen-voor-buitenruimte-gemeentehuis/ Bij de verbouwing van het gemeentehuis in 2017 was de inrichting van de buitenruimte nog niet meegenomen. Vorig jaar hebben inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden meegedacht over een ontwerp dat functioneel, klantvriendelijk en uitnodigend is. Er liggen 3 schetsontwerpen die de werkgroep en het college hebben besproken.​​​​​​​

College vraagt een 4e variant

Voor de buitenruimte van het gemeentehuis zijn 3 schetsontwerpen gemaakt en besproken.

 • Variant 1: een hellend plein zonder bordes
 • Variant 2: een verlaagd plein op maaiveldniveau
 • Variant 3: een plein bovenop een parkeergarage

De werkgroep en het college hebben voorkeur voor variant 2. Maar deze variant blijkt, net als de 2 andere ontwerpen, duurder dan het beschikbare budget. Daarom wil het college dat er nog een 4e variant komt, die ook aansluit bij de aandachtspunten van het participatietraject maar wél past binnen het budget. Varianten 2 en 4 worden uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en daarna voorgelegd aan de gemeenteraad.

]]>
Nieuws
news-1080 Tue, 05 Mar 2019 14:26:41 +0100 Schoutenwerf Muiden deels gemeentelijk monument https://gooisemeren.nl/nieuws/item/schoutenwerf-muiden-deels-gemeentelijk-monument/ Het college wil 2 gebouwen en een muur op De Schoutenwerf in Muiden aanwijzen als gemeentelijk monument. Het gaat om het Poortgebouw en om de voormalige directeurswoning en de muur in de Hellingstraat. Enkele gebouwen (Timmerwerkplaats, IJzerwerkloods, Draaierij en Magazijngebouw) krijgen geen gemeentelijke monumentenstatus.

Op deze manier wil het college recht doen aan het behoud van erfgoed en aan het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKE). Volledig daarin meegaan doet het college echter niet, omdat de plannen van de ontwikkelaar voor deze locatie al in een vergevorderd stadium zijn. Wel vraagt het college de ontwikkelaar om het terrein zo in te richten dat de zichtbaarheid van de cultuurhistorische waarde wordt vergroot.

Procedure en reageren

Binnenkort start de procedure voor de voorgenomen aanwijzing als monument. Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. Daarna neemt het college een definitief besluit. Hiertegen is bezwaar en beroep mogelijk.

]]>
Nieuws
news-1078 Mon, 04 Mar 2019 17:57:17 +0100 Oud-wethouder Gerben Struik overleden https://gooisemeren.nl/nieuws/item/oud-wethouder-gerben-struik-overleden/ Met grote verslagenheid heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van het overlijden van oud-wethouder Gerben Struik. Struik overleed in de ochtend van 4 maart in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Hij was 44 jaar oud.

Gerben Struik was van 2011-2015 raadslid voor GroenLinks en later fractievoorzitter in de gemeenteraad van Bussum. Na de gemeenteraadsverkiezingen eind 2015 werd hij in januari 2016 wethouder voor GroenLinks in het eerste college van Gooise Meren.

Als wethouder zette hij zich in voor thema’s als duurzaamheid, jeugd en werk en inkomen. Hij was een bevlogen wethouder, die met grote deskundigheid en dossierkennis, persoonlijke aandacht en betrokkenheid opkwam voor de minder bedeelden in de samenleving.

Begin 2018 maakte hij bekend ernstig ziek te zijn. Bij hem was kanker geconstateerd. Struik nam een time-out om zich volledig op zijn genezing te richten. De andere collegeleden namen zijn taken waar. Een operatie en diverse behandelingen volgden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 was hij nog wel lijsttrekker voor GroenLinks, maar na de verkiezingen werd Barbara Boudewijnse voor GroenLinks wethouder in het nieuwe college. Bij herstel van Struik zou zij plaatsmaken voor hem.

Het nieuws van zijn overlijden raakt het college zeer diep. Zijn overlijden komt, ondanks het feit dat hij ernstig ziek was, zeer onverwacht. Struik was een collega die zich onbaatzuchtig en onvermoeibaar inzette voor alle inwoners van Gooise Meren.

"Dit nieuws komt keihard aan", aldus burgemeester Han ter Heegde in een eerste reactie. "Gerben was een fijne collega, een bescheiden mens die gaf om andere mensen. Rustig en weloverwogen in zijn manier van doen, scherp als hij scherp moest zijn. Binnen het eerste college van Gooise Meren vormde hij een stabiele en verbindende factor. Het college en de gemeente Gooise Meren zijn hem veel dank verschuldigd. Wij wensen zijn echtgenote, zijn kinderen en ander nabestaanden veel kracht toe om dit enorme verlies te dragen."

]]>
Nieuws
news-1068 Thu, 21 Feb 2019 14:48:31 +0100 Bewoners Oostereng kunnen verhaal kwijt bij luisterpaal https://gooisemeren.nl/nieuws/item/bewoners-oostereng-kunnen-verhaal-kwijt-bij-luisterpaal/ Bewoners en ondernemers uit de wijk Oostereng in Bussum kunnen via een luisterpaal in gesprek gaan over de toekomst van hun wijk. De oranje luisterpaal staat tot en met 2 maart 2019 bij het winkelcentrum Koekoeklaan in Bussum. Op deze manier wil de gemeente wensen en ideeën ophalen.

Wijkwethouder aanwezig op donderdag 28 februari 2019

Op donderdag 28 februari 2019 tussen 14.30 en 15.30 uur is wijkwethouder Barbara Boudewijnse bij de luisterpaal aanwezig. Zij gaat graag met inwoners en ondernemers in gesprek over de wijk.

Wijkwandeling op maandag 11 maart 2019

Heeft u ideeën voor een bepaalde locatie in de wijk Oostereng? Of wilt u ons op iets wijzen? Meld u aan voor de wandeling door de wijk en licht uw idee toe. We vertrekken op maandag 11 maart 2019 om 15.00 uur vanaf de ingang van het winkelcentrum Koekoeklaan. Tot en met 8 maart 2019 kunt u onderwerpen of locaties doorgeven die u wilt bezoeken. Stuur uw e-mail naar MijnWijk@gooisemeren.nl.

Werksessie op maandag 11 maart 2019

Wilt u meedenken over hoe we de belangrijkste onderwerpen voor de wijk gezamenlijk kunnen oppakken? Meld u aan voor de werksessie op maandag 11 maart 2019 in de Verlosserkerk, Lorentzweg 59 in Bussum. Binnenlopen kan vanaf 19.00 uur. Meld u aan voor de werksessie via MijnWijk@gooisemeren.nl.

]]>
Nieuws
news-1060 Tue, 19 Feb 2019 14:15:00 +0100 Onderzoek naar lood in grond onbedekte speelplaatsen https://gooisemeren.nl/nieuws/item/onderzoek-naar-lood-in-grond-onbedekte-speelplaatsen/ De provincie Noord-Holland onderzoekt in diverse gemeenten lood in de bodem. Ook in Gooise Meren. Dit gebeurt op speelplekken voor kinderen van 0 tot 6 jaar, speelplekken die niet helemaal bedekt zijn met (kunst)gras of tegels. 17 speelplekken in Muiden en Muiderberg worden in april 2019 onderzocht op de aanwezigheid van lood. De resultaten van het onderzoek zijn in het 3e kwartaal van 2019 bekend.

Grond in de mond tijdens het spelen

De opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem, kan een nadelig effect hebben op het leervermogen van jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Kinderen kunnen lood binnenkrijgen als ze tijdens het spelen grond in hun mond stoppen waar kleine deeltjes lood in zitten. Daarom laat de provincie onderzoek uitvoeren bij speelplekken die niet volledig bedekt zijn met (kunst)gras of tegels.

Historische informatie en bodemonderzoeken: waar meer lood in de grond?

Door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden, komt lood op verschillende plekken voor in de bodem. De provincie en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)​​​​​​​ hebben op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken gebieden gemarkeerd, waar mogelijk hogere loodgehalten aanwezig zijn. In deze gebieden zijn de speellocaties in kaart gebracht, zoals de openbare speeltuinen en de speelplekken bij scholen en peuter- en kinderopvang.

Bij alle locaties is gekeken of spelende kinderen in contact kunnen komen met de grond. Een aantal speellocaties is volledig bedekt. Daar is geen onderzoek nodig.

Speelpekken Muiden en Muiderberg onderzoeken op lood in bodem

3 locaties in Muiden en 14 locaties in Muiderberg worden onderzocht. In Bussum en Naarden zijn alleen speeltuintjes met een volledig bedekte grond.

Speelplekken Muiden

Straat Ondergrond
Kazernestraat Kunstgras en gras
Kloosterstraat Kunstgras en gras
Nooit gedacht Rubbertegels, houtsnippers en gras

Speelplekken Muiderberg

Straat Ondergrond
Flevolaan Zand en gras
Paulus Potterlaan Zand en gras
Tesselschadelaan - Schoutenpad Rubbertegels en gras
Tesselschadelaan - Horrewaarde Houtsnippers en gras
Nienhuis Ruyskade - Grote Haar Rubbertegels en gras
De Maar - De Kor Houtsnippers en gras
Nienhuis Ruyskade - De Maar Betontegels, rubbertegels, gras en kunstgras
Nienhuis Ruyskade - Meerkoet Rubbertegels en gras
Nienhuis Ruyskade - Regenwulp Houtsnippers en gras
Klein Haar - Nienhuis Ruyskade Houtsnippers en gras
Nienhuis Ruyskade - Scholekster Houtsnippers en gras
Tesselschadelaan - De Lent Rubbertegels, houtsnippers en gras
De lent 1 Houtsnippers en gras
Nienhuis Ruyskade Zand en gras

Bent u wel eens met uw kind in 1 van de speeltuinen? Let er dan op dat uw kind niet met de handen in het zand gaat. Het is mogelijk dat de grond gewoon veilig is, maar voorkomen is beter dan genezen.

Maatregelen

Aanpak als gemeente eigenaar is van de speelplek

Als de gemeente eigenaar is van de speelpek, dan komt de gemeente met een aanpak voor de plekken waar teveel lood in de grond zit.

Aanpak als gemeente geen eigenaar is van de speelplek

Als de speelplek geen eigendom is van de gemeente, krijgt de eigenaar advies van de gemeente en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) over de aanpak van het teveel aan lood in de grond.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over lood in de bodem​​​​​​​

]]>
Nieuws
news-1045 Tue, 15 Jan 2019 11:28:40 +0100 Contant betalen bij parkeerautomaten niet altijd mogelijk https://gooisemeren.nl/nieuws/item/contant-betalen-bij-parkeerautomaten-niet-altijd-mogelijk/ Vanwege het faillissement van het bedrijf dat onze parkeerautomaten leegt kan het voorkomen dat u bij een parkeerautomaat niet met contant geld kunt betalen. U kunt dan bij de dichtstbijzijnde automaat betalen. Betalen met pin en mobiele apps is wel gewoon mogelijk.

]]>
news-1042 Thu, 10 Jan 2019 14:35:04 +0100 Donkere dagen? Geef inbrekers geen kans! https://gooisemeren.nl/nieuws/item/donkere-dagen-geef-inbrekers-geen-kans/ De meeste inbraken worden gepleegd in de donkere dagen en rond vakanties. Maatregelen nemen is belangrijk, vooral in en rond vakanties. Het is daarom belangrijk om gedurende deze dagen extra alert te zijn.

Maatregelen

U kunt er op verschillende manieren voor zorgen dat inbreken in uw woning niet eenvoudig is.

 • Doe de inbraakcheck op www.geefinbrekersgeenkans.nl​​​​​​​
 • Zorg voor goed hangt- en sluitwerk in uw woning
 • Doe alle ramen en deuren op slot als u weg gaat, ook al is het maar voor even
 • Zorg dat uw huis een bewoonde indruk geeft
 • Zorg voor voldoende verlichting rondom uw huis
 • Plaats geen berichten op (social) media over uw afwezigheid tijdens de feestdagen
 • Laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen

Bel 1-1-2

De politie is voor aanhoudingen voor woninginbraak afhankelijk van uw oplettendheid. Een groot deel van de aanhoudingen gebeurt op heterdaad. Dus ziet u iets verdachts? Schroom niet en bel 1-1-2!

]]>
Nieuws
news-1028 Fri, 21 Dec 2018 15:51:45 +0100 Omleidingen op Huizerweg voor fietsers en voetgangers tot juni 2019 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/omleidingen-op-huizerweg-voor-fietsers-en-voetgangers-tot-juni-2019/ Fietsers en voetgangers volgen vanaf woensdag 3 januari 2019 op de Huizerweg 6-8 in Bussum (bij het tankstation) omleidingen. De omleidingen zijn nodig door werkzaamheden aan een kantoorpand. De werkzaamheden duren tot juni 2019. Autoverkeer op de Huizerweg richting de A1 kan wat last hebben van het in- en uitrijden van werkverkeer. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

Werkzaamheden aan kantoorpand Heyen Beheer

Vanaf woensdag 3 januari 2019 zijn er voor 5 maanden werkzaamheden aan een nieuw kantoorpand voor Heyen Beheer. Om het nieuwe kantoorpand te realiseren komt er een bouwterrein waar het trottoir, het fietspad en de parkeervakken ook onderdeel van uitmaken. Het bouwterrein wordt afgezet door bouwhekken.

Hinder door werkverkeer op de Huizerweg richting de A1

Tijdens de werkzaamheden heeft het verkeer op de Huizerweg richting de A1 waarschijnlijk wat last van het in- en uitrijden van werkverkeer. Om een en ander veilig te laten verlopen zorgen verkeersregelaars als dat nodig is voor het kort blokkeren of omleiden van het autoverkeer richting de A1. Kort blokkeren voor 10 minuten kan nodig zijn als er een grote betonplaat over de weg moet worden gehesen, op dat moment kan er geen verkeer rijden. Hulpdiensten en Connexxion krijgen op tijd bericht over de momenten van blokkeren en eventuele omleidingen.

Omleidingen voor fietsers en voetgangers

Volg als fietser zoveel mogelijk de aangegeven omleidingen:

 • Fietsers uit de Landstraat en Nieuwstraat volgen een eigen omleidingsroute
 • Op het fietspad aan de andere kant van de Huizerweg is het tijdelijk mogelijk in 2 richtingen te fietsen
 • Voetgangers kunnen aan de noordzijde van de Huizerweg lopen en oversteken bij de zebrapaden
]]>
Nieuws
news-1027 Thu, 20 Dec 2018 10:09:35 +0100 Werkzaamheden bij Bussumse Watertoren tot januari 2020 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/werkzaamheden-bij-bussumse-watertoren-tot-januari-2020/ Tot januari 2020 voeren Dura Vermeer en Liander werkzaamheden uit bij de Bussumse Watertoren, Bussummergrindweg 1 in Bussum. Werkverkeer rijdt af en toe achteruit vanaf de Bussummergrindweg de werkinrit naast de watertoren in. Fietsers tussen Hilversum en Bussum kunnen gebruik blijven maken van het fietspad. Soms moeten fietsers even wachten als verkeersregelaars zwaar werkverkeer begeleiden bij het achteruit rijden. Voorkom gevaarlijke situaties en fiets niet over de rijbaan.

Contact

Neem voor vragen over de werkzaamheden contact met ons op, telefoon 035 207 00 00.

]]>
Nieuws
news-1022 Thu, 13 Dec 2018 16:02:52 +0100 Bouw bruggen Muidertrekvaart en aanpassing Maxisweg start begin 2019 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/bouw-bruggen-muidertrekvaart-en-aanpassing-maxisweg-start-begin-2019/ Aannemer Reimert uit Almere gaat 3 nieuwe bruggen over de Muidertrekvaart realiseren en de Maxisweg aanpassen om De Krijgsman en sportpark Bredius straks goed bereikbaar te maken. De bruggen zijn ontworpen door Syb van Breda & Co Architects uit Leiden. De werkzaamheden starten begin 2019 en duren naar verwachting tot medio 2020.

Vaste autobrug naar Krijgsman en fietspad onderdoor langs Muidertrekvaart

De huidige brug naar het KNSF-terrein wordt vervangen door een vaste autobrug met een uitneembaar deel. De brug voldoet aan de doorvaarteisen van de (DM) vaarroute met een doorvaarthoogte van 2.50 meter. Door het uitneembare deel kunnen er incidenteel ook hogere schepen of woonarken onder door. De brug en de afslag naar De Krijgsman komen zo hoog te liggen dat het fietspad langs de Muidertrekvaart er veilig onder door kan. Vanaf de Maxisweg komen er verkeerslichten naar sportpark Bredius en naar De Krijgsman.

Beweegbare bruggen langzaam verkeer leggen veilige verbinding met Krijgsman, Bredius en P+R

2 identieke draaibruggen voor langzaam verkeer zorgen voor een logische en veilige verbinding met het P+R terrein, sportpark Bredius en De Krijgsman. Voor sloepen hoeven de bruggen niet open, die kunnen er onder door varen.

Tijdelijke maatregelen

De aannemer werkt in fasen. Om de vaste brug te kunnen bouwen zijn eerst tijdelijke maatregelen nodig. Er komt een tijdelijke weg om de Maxis bereikbaar te houden. Ook komt er een tijdelijke weg langs het werk met een tijdelijke vaste brug over de Muidertrekvaart zodat de Krijgsman bereikbaar blijft. Er gelden maatregelen om fietsers veilig langs de werkzaamheden te leiden.

Doorvaarthoogte Muidertrekvaart beperkt tijdens bouw

In de Muidertrekvaart is de doorvaarthoogte in de bouwperiode beperkt tot 1.50 meter. De beperking is afgestemd met de woonarkbewoners en de belangengroepen van varend Nederland.

Subsidie

Voor de veiligheidsmaatregelen voor langzaam verkeer heeft de gemeente subsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie op bestuur.gooisemeren.nl

Lees meer over de toegangsweg naar Bredius en De Krijgsman op bestuur.gooisemeren.nl.

]]>
Nieuws
news-1017 Mon, 10 Dec 2018 15:42:37 +0100 Ontwerpsessies plein gemeentehuis https://gooisemeren.nl/nieuws/item/ontwerpsessies-plein-gemeentehuis/ Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben meegewerkt aan een ontwerp voor de buitenruimte bij het gemeentehuis. Zij hebben ideeën en verbeterpunten ingebracht. Dat deden zij via een online enquête, enquêtes tijdens de Week van de Toegankelijkheid en interviews met instellingen, jeugd en ondernemers. In 2 ontwerpsessies zijn de ideeën uitgewerkt tot basisvarianten.

Ontwerp maken

In een 1e ontwerpsessie eind november 2018 en een 2e sessie op 4 december 2018 is onder leiding van Aveco de Bondt in 3 groepen gewerkt aan verschillende ontwerpen. Jongeren van STAD Gooi brachten hun wensen en ideeën in een rap. De werkgroepen tellen samen zo’n 30 deelnemers. Op 8 januari 2019 is de laatste ontwerpsessie. De werkgroepen hebben voor 3 gebieden ontwerpen gemaakt:

 • het plein voor het gemeentehuis
 • het groen en de speelruimte naast het gemeentehuis
 • de ruimte bij het water achter het gemeentehuis

Voorkeursvariant

Als de ontwerpen verder zijn uitgewerkt geeft de werkgroep aan welk ontwerp de voorkeur heeft. De werkgroep legt deze voorkeursvariant voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Daarna besluit het college over het ontwerp. 1 of meerdere varianten worden uitgewerkt tot voorlopig ontwerp en uiteindelijk tot definitief ontwerp. Daarna neemt de gemeenteraad er een besluit over. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2019.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op bestuur.gooisemeren.nl of op gemeentehuispleingooisemeren.nl​​​​​​​. U vindt er verslagen van de ontwerpsessies en foto’s van de gemaakte ontwerpen.

]]>
Nieuws
news-1015 Mon, 03 Dec 2018 15:39:32 +0100 Aannemer Van der Ven voert herstel Vestingwallen uit https://gooisemeren.nl/nieuws/item/aannemer-van-der-ven-voert-herstel-vestingwallen-uit/ Aannemingsbedrijf Van der Ven uit Brakel gaat het herstel van de Oostelijke Vestingwallen in Muiden uitvoeren. Het bedrijf heeft veel ervaring met het herstel van vestingwerken en cultureel erfgoed. Muiden staat op de Unesco-lijst van werelderfgoed. Met het herstel wordt de vesting meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar.

Start werkzaamheden na zomervakantie 2019

De werkzaamheden aan de Vestingwallen beginnen na de zomervakantie van 2019 en zijn eind 2019 klaar. Eerst wordt het zuidelijk deel aangepakt (Keetpoortsluis tot aan Vestingplein). Daarna volgt het noordelijke deel (Vestingplein tot aan Muiderslot). De grond wordt aangevoerd via het water zodat er geen zwaar vrachtverkeer door Muiden rijdt. De aannemer houdt rekening met de openingstijden van het Muiderslot. Muiden blijft voor inwoners, ondernemers en bezoekers goed bereikbaar.

Informatiepunt in het Muizenfort

In het Muizenfort in Muiden komt een informatiepunt.

Zoveel mogelijk bomen behouden of verplaatsen

Uit onderzoek is gebleken dat meer bomen kunnen worden behouden of verplaatst dan eerder was gedacht. Zo blijven 8 van de 9 populieren nabij gebouw G ter hoogte van de Ton Kootsingel behouden omdat ze nog in goede conditie zijn.

Invulling belevingspad

De gemeente gaat samen met de ontwerpers en direct betrokkenen invulling geven aan het natuurbelevingspad, het zichtbaar maken van de oorspronkelijke hoogte van de courtines en de begrenzing tussen de vestingwal en de aangrenzende tuinen van bewoners ter hoogte van de Kloosterstraat.

]]>
Nieuws
news-955 Tue, 02 Oct 2018 11:10:09 +0200 Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 3 oktober 2018 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/agenda-commissie-ruimtelijke-kwaliteit-en-erfgoed-3-oktober-2018/ Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 3 oktober 2018

]]>
Nieuws
news-924 Tue, 28 Aug 2018 16:33:15 +0200 Lessen Nederlands voor vrouwen met een migratieachtergrond https://gooisemeren.nl/nieuws/item/lessen-nederlands-voor-vrouwen-met-een-migratieachtergrond-1/ Vanaf 25 september 2018 kunnen vrouwen met een migratieachtergrond weer lessen Nederlands volgen. Tijdens de lessen leert u de Nederlandse taal spreken, lezen en schrijven, in uw eigen tempo en op uw eigen niveau. De lessen zijn op dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend in Naarden.

Data en tijden van de lessen Nederlands

De lessen Nederlands zijn op de dinsdag, woensdag en donderdag, vanaf 25 september 2018:

 • Dinsdagochtend van 9.00 tot 11.45 uur in wijkcentrum SCAN, Majoor Kampsstraat 3, Naarden
 • Woensdagochtend van 9.00 tot 11.45 uur in wijkcentrum De Schakel, Kolonel Verveerstraat 74, Naarden
 • Donderdagochtend van 9.00 tot 11.45 uur in basisschool De Tweemaster, Van Limburg Stirumlaan 105, Naarden

Meer informatie over lessen Nederlands

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth van Vemden, 036 547 04 34.

]]>
Nieuws
news-923 Tue, 28 Aug 2018 11:49:02 +0200 Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed 29 augustus 2018 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/agenda-commissie-ruimtelijke-kwaliteit-erfgoed-29-augustus-2018/ Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed 29 augustus 2018

]]>
news-922 Tue, 21 Aug 2018 10:01:26 +0200 Agenda Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 22 augustus 2018 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/agenda-ruimtelijke-kwaliteit-en-erfgoed-22-augustus-2018/ Agenda Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 22 augustus 2018

]]>
news-916 Tue, 31 Jul 2018 10:50:48 +0200 Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 1 augustus 2018 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/agenda-commissie-ruimtelijke-kwaliteit-en-erfgoed-1-augustus-2018/ Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 1 augustus 2018

]]>
news-899 Tue, 03 Jul 2018 13:14:18 +0200 Bestrijding Japanse duizendknoop https://gooisemeren.nl/nieuws/item/bestrijding-japanse-duizendknoop/ De Japanse duizendknoop is aangetroffen in Gooise Meren. Het is een snel verspreidende plant die moeilijk is weg te krijgen. De plant is een gevaar voor gebouwen, bruggen, leidingen en aquaducten. De sterke wortelstokken en stengels kunnen schade veroorzaken. Gemeente Gooise Meren neemt actie om de Japanse duizendknoop te bestrijden.

Aanpak

Gooise Meren kiest voor het intensief maaien van de plant en het apart afvoeren en verwerken van het maaisel. Wij menen dat deze aanpak succesvol kan zijn. Het vraagt wel veel tijd. De komende 4 jaar gaan we goed meten om te zien of deze methode het juiste effect heeft.

In Nederland worden proeven gedaan over wat de beste aanpak is om de exotische plant weg te krijgen. Sommige gemeenten bestrijden de plant met verboden gif waar zij een ontheffing voor hebben gekregen.

Melden bij de gemeente

Ziet u de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte in Gooise Meren dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Heeft u een Japanse duizendknoop op uw eigen grond? Dan moet u deze zelf bestrijden of laten bestrijden. Gooi het afval van de duizendknoop in de grijze afvalbak en niet in de groene.

]]>
Nieuws
news-884 Mon, 18 Jun 2018 11:08:22 +0200 Informatiemarkt over ruimtelijke ontwikkelingen in Muiden op 3 juli 2018 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/informatiemarkt-over-ruimtelijke-ontwikkelingen-in-muiden-op-3-juli-2018/ Voor inwoners van Muiden is er op dinsdagavond 3 juli 2018 een informatiemarkt over de ruimtelijke ontwikkelingen in hun stad. De informatiemarkt is in De Kazerne in Muiden. Er staan kraampjes waar u informatie krijgt over de verschillende projecten in Muiden. Vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, Waternet en de Regio Gooi en Vechtstreek beantwoorden graag uw vragen. U kunt op 3 juli 2018 binnenlopen tussen 19.00 en 21.30 uur.

Informatiekrant

In de informatiekrant Muiden in ontwikkeling (PDF, 500 kB) staan de verschillende projecten in Muiden kort beschreven. Met deze krant kunt u zich oriënteren op de ontwikkelingen in Muiden. De informatiekrant is huis-aan-huis verspreid in Muiden en Muiderberg.

Samenhang tussen de projecten

We doen er als gemeente alles aan om alle ontwikkelingen zo veel mogelijk in samenhang met elkaar vorm te geven. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de ontwikkelingen tezamen een krachtige impuls geven aan de vitaliteit van Muiden en zo optimaal mogelijk bijdragen aan het woonplezier.

Nieuwe vaarverbinding tussen Vecht en Gooimeer

De provincie werkt aan een nieuwe vaarverbinding voor kleine boten tussen de Vecht en het Gooimeer. Daarvoor komt er een nieuwe vaart tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer. De rest van de route gaat via bestaande wateren, onder andere bij Muiden. Dit project richt zich meer op Naarden maar heeft wel gevolgen voor Muiden. Daarom is er op de informatiemarkt op 3 juli 2018 in De Kazerne in Muiden ook informatie te krijgen over de nieuwe vaarverbinding.

Meer informatie over nieuwe vaarverbinding op 3 en 10 juli 2018

Voor inwoners van Naarden en Bussum is er op dinsdagavond 10 juli 2018 van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Bussum een inloopbijenkomst over de vaarverbinding tussen Vecht en Gooimeer. Inwoners van Muiderberg die belangstelling hebben voor dit onderwerp kunnen naar de informatiemarkt op 3 juli 2018 in Muiden of naar de bijeenkomst op 10 juli 2018 in Bussum.

]]>
Nieuws
news-863 Wed, 23 May 2018 16:29:07 +0200 Nieuw college presenteert coalitieakkoord https://gooisemeren.nl/nieuws/item/nieuw-college-presenteert-coalitieakkoord/ Duurzaam, sociaal, veilig en vitaal. Dat is het motto van het coalitieakkoord (PDF, 708 kB) dat VVD, Hart voor BNM, D66 en GroenLinks op 23 mei 2018 hebben gepresenteerd. De 4 partijen hebben een akkoord gesloten waarbij de identiteit van de diverse kernen voorop blijft staan en samenwerking het sleutelwoord is.

Speerpunten

In het programma presenteert het college 4 speerpunten:

 • Vernieuwend samenwerken
 • Verduurzaming
 • Kwaliteit van de leefomgeving
 • Financieel zorgvuldig en economisch vitaal

Tijd voor uitvoering

De afgelopen 2 jaar is in de nieuwe gemeente een fors aantal beleidsvisies en beleidsnotities opgesteld. Het is nu tijd in de volgende stap te maken en te gaan werken aan de uitvoering .

Nieuw beleid en nadere uitvoering

De coalitie zal daarnaast ook nieuw beleid opstellen als het gaat om de Omgevingswet, Wonen met Zorg, Zorgcentrum ’t Gooi, Jeugd en Cultuur en Cultureel Erfgoed. De komende periode wordt ook gewerkt aan Verkeer Vervoer, bereikbaarheid en Mobiliteit en Parkeren. Dit beleid volgt reeds uitgezette lijnen en ziet de coalitie als nader uitvoering.

Samenstelling college

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders telt 5 wethouders.

Alexander Luijten (VVD)

 • Economie, Toerisme, Evenementen
 • Cultuur, Recreatie
 • Monumenten
 • Sport
 • Subsidiebeleid
 • Coördinator MRA, MIRT, RSA

Geert-Jan Hendriks (D66)

 • Financiën
 • Onderwijs en huisvesting
 • Jeugd, Sociaal domein 18-
 • Democratische vernieuwing en coördinerend wethouder Burgerparticipatie
 • Dienstverlening
 • Belastingen
 • Bedrijfsvoering

Marieke Munneke-Smeets (Hart voor BNM)

 • Wonen en volkshuisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren
 • Openbare Ruimte
 • Leefbaarheid
 • RO projecten

Barbara Boudewijnse (GroenLinks)

 • Duurzaamheid
 • Werk en inkomen
 • Zorg en welzijn, Sociaal domein 18+
 • Water en Natuur
 • GAD en Milieu
 • Dierenwelzijn

Jan Franx (VVD)

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Vastgoed
 • Havens
 • RO projecten

Burgemeester Han ter Heegde

 • Voorzitter college en gemeenteraad
 • Veiligheidsregio en regionale crisisorganisatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Voorlichting en communicatie
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
]]>
Nieuws
news-842 Tue, 01 May 2018 16:56:32 +0200 Weekmarkt in Bussum op vrijdag 11 mei 2018 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/weekmarkt-in-bussum-op-vrijdag-11-mei-2018/ Omdat het donderdag 10 mei 2018 Hemelvaartsdag is, is de weekmarkt in Bussum op vrijdag 11 mei 2018.

]]>
news-839 Fri, 27 Apr 2018 12:40:01 +0200 Geef informatie over drankkoeriers door via het regionale meldpunt https://gooisemeren.nl/nieuws/item/geef-informatie-over-drankkoeriers-door-via-het-regionale-meldpunt/ In de regio Gooi en Vechtstreek zijn diverse drankkoeriers of 'wodkaboys' actief, die via sociale media illegaal drank verkopen aan jongeren. Alle gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek hebben zich aangesloten bij het 'meldpunt drankkoeriers'. Heeft u informatie over een (vermoedelijke) drankkoerier? Geef dit dan (anoniem) door via het regionale meldpunt drankkoeriers.

Regionaal meldpunt drankkoeriers

Vooral jongeren onder de 18 jaar kopen illegaal drank bij drankkoeriers of wodkaboys. Via sociale media als WhatsApp of Instagram bestellen ze de drank, die de koeriers dan bij hen thuis of op een andere afgesproken plek afleveren.

Bij het regionale meldpunt kunt u (anoniem) informatie geven over de drankkoeriers. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de personen die u drank ziet afleveren aan de jongeren, het kenteken van hun auto of de plek waar de jongeren de alcohol aannemen. De informatie moet de gemeente helpen om de drankkoeriers beter in beeld te krijgen, zodat de gemeente ertegen kan optreden.

Naar het regionale meldpunt drankkoerier

Intensieve regionale aanpak drankgebruik jongeren

Het drankgebruik onder jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek is hoog. Het regionale meldpunt drankkoeriers is 1 van de acties van de gemeenten om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. Daarnaast ondernemen ze nog een aantal acties:

 • Het voorlichten van ouders over NIX18
 • Het trainen van professionals om alcoholgebruik vroegtijdig te signaleren
 • Inzetten op de weerbaarheid van jongeren
 • Het werken aan een betere naleving van de regels van NIx18 bij de verkoop van alcohol, vooral bij sportverenigingen
]]>
news-807 Tue, 27 Mar 2018 11:24:53 +0200 College blikt terug op 1e raadsperiode Gooise Meren https://gooisemeren.nl/nieuws/item/college-blikt-terug-op-1e-raadsperiode-gooise-meren/ Nu de verkiezingen van 21 maart 2018 achter de rug zijn, zit het werk van het 1e college van BenW er bijna op. De nieuwe gemeente ging van start op 1 januari 2016. Dit betekent dat de collegeperiode maar 2 jaar duurde in plaats van de gebruikelijke 4. Toch is onder aansturing van het college veel tot stand gebracht. Het college biedt in het Digitaal Magazine ‘Goed op weg’ (PDF, 4,4 MB) een overzicht van de behaalde resultaten.

Het college heeft afgelopen 2 jaar nieuwe ontwikkelingen in gang gezet op tal van beleidsterreinen, waaronder economie, duurzaamheid, bewonersparticipatie, wijk- en kerngericht werken, veiligheid, verkeer, woningbouw, onderwijshuisvesting, sport en openbare ruimte. Daarnaast vroeg ook het vormgeven van de nieuwe gemeentelijke organisatie veel tijd en aandacht. Zo moesten de begrotingen van Naarden, Muiden en Bussum in elkaar worden geschoven en moest het beleid van de 3 voormalige gemeenten op uiteenlopende terreinen worden geharmoniseerd.

]]>
news-204 Wed, 29 Jun 2016 13:42:00 +0200 Bestemmingsplan Brediusterrein Muiden onherroepelijk https://gooisemeren.nl/nieuws/item/bestemmingsplan-brediusterrein-muiden-onherroepelijk/ Op woensdag 29 juni 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak tegen het bestemmingsplan Bredius. Op grond van de 2 ingediende beroepen oordeelt de Raad van State dat 1 hiervan niet ontvankelijk is, deze is dan ook niet inhoudelijk beoordeeld. Over het andere beroepsschrift oordeelt de Raad van State dat de daarin aangevoerde gronden ongegrond zijn. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan Bredius onherroepelijk geworden.

Brediusterrein

Het bestemmingsplan Bredius maakt de aanleg van sportvelden, een hotel en maximaal 50 woningen mogelijk. De gemeenteraad van Muiden stelde het bestemmingsplan in oktober 2015 vast.

Meer informatie

Lees de uitspraak van de Raad van State. Meer informatie over de ontwikkeling op het Brediusterrein vindt u op bestuur.gooisemeren.nl.

]]>
Nieuws