Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKenE) geeft het college advies over aanvragen omgevingsvergunningen en bij ruimtelijke ontwikkelingen. De CRKenE vergadert in de oneven weken over kleinere bouwplannen. In de even weken over grotere, ingewikkelde plannen. Aanvragen voor omgevingsvergunningen behandelen we in het openbaar. Als aanvrager of gemachtigde mag u uw plan toelichten. Belanghebbenden mogen inspreken tijdens de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning. De agenda’s van de vergaderingen plaatsen we op deze website.

Taken CRKenE

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKenE) geeft advies over aanvragen omgevingsvergunningen en bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeelden van ruimtelijke ontwikkelingen:

 • De ontwikkeling rondom Mariënburg en Scapinoterrein in Bussum
 • Ontwikkelplan Verder met de Vesting Muiden
 • Vesting Naarden

Waarover de CRKenE adviseert

De CRKenE geeft adviezen over verschillende onderwerpen:

 • Welstand
 • Monumenten
 • Ruimtelijke kwaliteitsaspecten van ruimtelijke plannen die in voorbereiding zijn
 • Stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving
 • Initiatieven en plannen voor kunst in de openbare ruimte

De adviezen die de commissie geeft zijn volgens de Welstandsnota 2019.

Bouwplannen die wel naar de CRKenE gaan

Bouwplannen voor monumenten en in gebieden met een beschermd dorpsgezicht of stadsgezicht gaan wel naar de CRKenE.

Bouwplannen die niet naar de CRKenE hoeven

 • Bouwplannen die lijken op plannen die de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKenE) al eerder goedkeurde toetsen we alleen. Als het ambtelijk advies positief is hoeft de CRKenE het plan niet ook nog eens goed te keuren
 • Kleine bouwplannen in gebieden met een normaal welstandsniveau hoeft de CRKenE niet goed te keuren

Voor meer informatie zie de Welstandsnota 2019.

Vergaderingen over kleinere en grotere bouwplannen

De CRKenE vergadert elke week op woensdag, in het gemeentehuis van Gooise Meren (Brinklaan 35, Bussum) of online.

Vergadering over kleinere bouwplannen

In de oneven weken vergadert de commissie over kleinere bouwplannen.

De commissie bestaat dan uit 2 leden, 2 architecten.

Vergadering over grotere bouwplannen

In de even weken vergadert de commissie over grotere, ingewikkelde bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen.

De commissie bestaat dan uit 4 leden:

 • 1 cultuur- en architectuurhistoricus
 • 2 architecten
 • 1 restauratiearchitect

Regels CRKenE

Niet-openbare overleggen

Bepaalde overleggen zijn niet-openbaar:

 • Conceptaanvragen van omgevingsvergunningen
 • Overleg over ruimtelijke ontwikkelingen

Openbare vergaderingen

Aanvragen voor omgevingsvergunningen behandelen we in het openbaar. Als u aanvrager of gemachtigde bent, dan adviseren we u om bij de vergaderingen aanwezig te zijn.

 1. U geeft op het aanvraagformulier in het Omgevingsloket aan dat u aanwezig wilt zijn bij de vergaderingen
 2. U ontvangt automatisch een uitnodiging voor de vergaderingen
 3. U licht uw plannen mondeling toe
 4. We besluiten over uw plan

Spreekrecht belanghebbenden

U bent belanghebbende als u een direct belang heeft bij een bepaald besluit. Zie artikel 1:2 van de Algemene Wet Bestuursrecht). Als belanghebbende mag u inspreken tijdens de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning.

Spreekrecht aanvragen

Wilt u spreekrecht tijdens de vergadering? Vraag dit dan vóór de vergadering aan bij de secretaris van de commissie via 035 207 00 00.

Groep belanghebbenden

Bent u met een groep belanghebbenden?

 1. De voorzitter vraagt u om 1 woordvoerder aan te wijzen
 2. De aanvrager licht het plan toe
 3. De woordvoerder mag inspreken

Advies van de commissie

 1. Na de toelichting van de aanvrager en het inspreken formuleert de commissie haar advies
 2. Als u inspreekt dan leggen we dit vast in het verslag van het advies
 3. Aanvragers, gemachtigden en belanghebbenden krijgen een exemplaar van het verslag

Agenda's CRKenE

1 dag vóór de vergadering plaatsen we de agenda voor de vergadering van de CRKenE op deze website.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden